«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ” (ΚΩΔ. ΟΠΣ 502830) – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

22/7/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 109016,1 και τίτλο: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5028304 θα πραγματοποιηθεί στις 26/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ.