ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

14/4/2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για το έργο: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων».

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το έργο: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5028304, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Λεπτομερείς πληροφορίες, καθώς και το κείμενο της Διακήρυξης παρέχονται στα συνημμένα έγγραφα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :«Παροχή υπηρεσιών για το έργο: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5028304. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»

espd-request-v2.xml

espd-request-v2_signed14.04.21.pdf