ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17/3/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θέμα: Ανάκληση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» με εκτιμώμενη αξία 508.975,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στα πλαίσια του Υποέργου 1 της Πράξης: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028304, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 353/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.