ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Β ΔΟΣΗΣ

8/02/2016

Διευκρινίσεις για την καταβολή της Β δόσης

Σύμφωνα με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» και προκειμένου οι φορείς να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τη Β δόση, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Το ποσοστό 30% υπολογίζεται στον αρχικό αριθμό των εγκεκριμένων ωφελουμένων (π.χ. εάν έχουν εγκριθεί 10 άτομα, τότε πρέπει να έχουν στεγασθεί 3 άτομα και να έχουν υπογραφεί συμβάσεις εργασιακής  επανένταξης επίσης για 3 άτομα).
  2. Στον πυλώνα της στέγασης και προκειμένου να υπολογισθούν οι δαπάνες στην οικογένεια, το συνολικό ποσό όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 3, στη σελίδα 9 της Πρόσκλησης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 8.360 ευρώ.
  3. Στην περίπτωση της συγκατοίκησης δύο ενηλίκων που δεν έχουν συγγενική σχέση, εάν ο ένας από αυτούς βρει εργασία, δεν δικαιούται πλέον σίτιση και ο συγκάτοικος λαμβάνει για σίτιση έως 100 ευρώ μηνιαίως.
  4. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της κάθε δόσης θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην Πρόσκληση και συγκεκριμένα: ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και ανάλογα με τη νομική μορφή του Δικαιούχου, πιστοποιητικό περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης.