ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

5/2/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»: Παράταση υποβολής εγγυητικών επιστολών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΑΔ στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2015, με θέμα την έγκριση των αιτημάτων των Δικαιούχων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», περί προσκόμισης των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής τους, αποφάσισε με την υπ. αριθμ 468 5/2/2015 ΑΔΑ 6ΘΟΩΟΞ7-Χ59 τα εν λόγω αιτήματα να γίνουν τελικώς αποδεκτά και να προσκομισθούν οι εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης το αργότερο έως και την 15/04/2015. Επισημαίνεται ότι για να δοθεί η προκαταβολή του Σχεδίου, απαιτείται η προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής.