ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

9/1/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Εγγυητική επιστολή-Βεβαίωση έναρξης

Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων, οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν έως τις 20/1/2015 στην Αρχή Διαχείρισης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Κωστή Παλαμά 6-8 υπόψη Τ.Κ 111 41 3ος όροφος υπόψη κ. Ξυξή) τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής και συγκεκριμένα:

  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του Νομίμου Εκπροσώπου του φορέα,  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα .
  • Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου, όπως αυτός αναρτήθηκε στις 17.12.2014 με ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔΟ

Επίσης μέχρι 30/1/2015 οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν:

Βεβαίωση Έναρξης του Σχεδίου, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής , η οποία θα συνοδεύεται από:

  • Οριστικό Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ενεργειών,
  • Απόφαση αρμοδίου Οργάνου για τον ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου και Ομάδας Έργου
  • Περιγραφή μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου, όπως αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να υποβάλλονται με διαβιβαστικό έγγραφο.

Σε περίπτωση αδυναμίας των ΝΠΔΔ να προσκομίσουν στην ανωτέρω ημερομηνία την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως την Αρχή Διαχείρισης, αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά υποβολής για την έκδοσή της .

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν τα λογότυπα του προγράμματος, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε επικοινωνία.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι προγραμματίζονται Τεχνικά Σεμινάρια, για τα οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.