ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

14/11/2014

 Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από Φορείς σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση (κεφ. ΙΙΙ παρ. ΙΙ) του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας των εγκεκριμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης, με σειρά κατάταξης.

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με ΥΑ αρ. πρωτ. Δ30/οικ.36979 ΑΔΑ 7130Λ-ΠΥΑ.

Οι Φορείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση θα ενημερωθούν με επιστολή και οφείλουν να καταθέσουν στην Αρχή Διαχείρισης, αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης ανά Σχέδιο.

Σας ενημερώνουμε ότι, οι Φορείς έχουν το δικαίωμα της ένστασης κατά της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης (κεφ. ΙΙ παρ. ΙΙε. της Πρόσκλησης), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας (www.yeka.gr) και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, (www.eiead.gr).

Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων, πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλεται με ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141 3ος όροφος, Αθήνα, με την ένδειξη «Ένσταση για το «Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη», Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή

 Πληροφορίες:

Ελένη Λαμπριτζή, τηλ. 210 2120737, e.mail: e.lambritzi@eiead.gr

Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ. 210 2120746, e.mail: n.giannopoulou@eiead.gr

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Τίτος  Σπυριδάκης