ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 18/7/2018 -15/9/2014

18/07/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνημμένα θα βρείτε την Αξιολόγηση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

07/09/2017

Οδηγίες προς τους Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος

1. Επειδή ο κωδικός χρηματοδότησης του Προγράμματος αλλάζει, απαιτείται νέα σφραγίδα σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

No 1- σφραγίδα.

2. Οι φάκελοι για την πληρωμή των δόσεων πρέπει να υποβάλονται πλήρεις, δηλ. μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων παραστατικών.

3. Οι φάκελοι πρέπει να περιέχουν  τα παραστατικά, έτσι όπως ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση και μόνο αυτά.  Όλα τα επιπλέον που πιθανόν απαιτούνται από τις διαδικασίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας κ.λ.π. θα πρέπει να τηρούνται από τους Φορείς ως αρχεία στην έδρα τους για πιθανούς ελέγχους, αλλά να μην αποστέλλονται για έλεγχο στην Αρχή Διαχείρισης.

4. Τα χρώματα των φακέλων που υποβάλλονται στην Αρχή Διαχείρισης για έλεγχο θα πρέπει να είναι σιέλ για τα σχέδια με κωδικό Α, ροζ ανοιχτό για τα σχέδια με κωδικό Λ και πράσινο ανοιχτό για τα σχέδια με κωδικό Θ.  Επίσης, να έχουν πλάγιες ετικέτες με τον αριθμό Σχεδίου, την επωνυμία του Τελικού Δικαιούχου/Διαχειριστή και την δόση σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

No 2- ράχες φακέλων.

5. Οι Φορείς δεν υποχρεούνται πλέον να συμπληρώνουν πλατφόρμα. Αντ’ αυτής καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία των ωφελούμενων, απαραίτητα για την αξιολόγηση του προγράμματος στο συγκεντρωτικό excel, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

Νο 3 – Συγκεντρωτικό και ατομικά excel – 2017.

6. Πριν από την συμπλήρωση των φύλλων excel (συγκεντρωτικό και ατομικά) είναι εντελώς απαραίτητο να μελετηθούν οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι τα παραστατικά και τα αντίστοιχα  ποσά καταχωρούνται μόνο στα ατομικά.  Στο συγκεντρωτικό τα ποσά έρχονται αυτόματα με σύνδεση από τα ατομικά.

7. Τα αρχεία που πρέπει να τηρούν στην έδρα τους οι Φορείς αφορούν στα κάτωθι:

7.1.        Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης

– Αίτηση χρηματοδότησης και Προγραμματική Σύμβαση με τυχόν τροποποιήσεις της

– Απόφαση ορισμού του Επιστημονικά Υπευθύνου και του ατόμου, που είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, δείγμα υπογραφής).

– Εκθέσεις και τυχόν πορίσματα ελέγχου.

– Γενική αλληλογραφία με την Αρχή Διαχείρισης και άλλους φορείς.

– Αλληλογραφία παρακολούθησης τυχόν συστάσεων.

– Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης σε τυχόν συστάσεις

7.2.     Φάκελος Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου

– Αρχείο της Κοινωνικής Λειτουργού με το συνολικό αριθμό των ωφελουμένων, τις ενέργειες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, με τα αντίστοιχα συμπληρωμένα έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα, όπως συμφωνητικά, παρουσιολόγια με υπογραφές συμμετεχόντων  κ.α.

– Μισθωτήρια, συμφωνητικά συνεργασίας ή συμβάσεις μεταξύ δικαιούχου και τρίτων στο πλαίσιο της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών του εγκεκριμένου Σχεδίου.

– Στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του Σχεδίου για καθεμία από τις υλοποιούμενες ενέργειες και Στοιχεία Δημοσιότητας του Σχεδίου, (δελτία τύπου, καταχωρήσεις, φυλλάδια, αναρτήσεις σε ιστότοπους, δημοσιεύματα, φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.).

– Εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται πριν την καταβολή κάθε δόσης χρηματοδότησης.

– Απολογιστική έκθεση που υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

7.3.     Φάκελος Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου

– Παραστατικά καταβολής των πάσης φύσεως επιλέξιμων δαπανών  ανά πυλώνα ενεργειών,  όπως ενοίκια, επισκευές, νόμιμες αμοιβές, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, κ.α.

– Αρχείο μηνιαίων δαπανών του σχεδίου σε ηλεκτρονική μορφή.

– Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για το προσωπικό του Φορέα που αμοίβεται απ’ το έργο, στην οποία θα περιγράφεται ο καταμερισμός των καθηκόντων τους και ο επιμερισμός του χρόνου απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από  ημερήσια  δελτία  παρουσίας, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο, το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου και τον οικονομικά υπεύθυνο του Σχεδίου.

– Σύμβαση, στην οποία θα περιγράφεται ακριβώς το αντικείμενο του έργου (σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη) και εκθέσεις για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.

– Αντίγραφα λοιπών απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την καταβολή κάθε δόσης.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση επικοινωνείτε με τη Διαχειριστική Αρχή.

 21/07/2017

Επισυνάπτεται η Νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΙΕΑΔ και Φορέων Υλοποίησης.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

1.   Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. σελ. 8 της Σύμβασης):

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα,

Εγγυητική Επιστολή ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

2.   Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Τελικό Δικαιούχο/Διαχειριστή Φορέα – με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης – η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τελικό κατάλογο ωφελουμένων και από σύντομη αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, που αφορά στο σύνολο των ωφελουμένων, (βλ. σελ. 6 της Σύμβασης)

3.   Τιμολόγιο Επιχορήγησης,

4.   Φορολογική Ενημερότητα,

5.   Ασφαλιστική Ενημερότητα,

6.   Πιστοποιητικό μη λύσης,

7.   Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

 

19/05/2017

Ενημέρωση Τελικών Δικαιούχων για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γίνεται ορθή επανάληψη του συνημμένου προτύπου.

Παράγραφος 6, «Προϋπολογισμός Δαπανών», Παράδειγμα Συμπλήρωσης, σελ. 11 :

  • Δαπάνες Στέγασης Ωφελούμενων και Κάλυψη ενοικίου σύνολο: διορθώνονται τα αθροίσματα
  • Συμπληρώνεται η περιγραφή της Απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας.

 

12/05/2017

Ενημέρωση Τελικών Δικαιούχων για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και  την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/ 10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέχισής του, καλούνται οι φορείς υλοποίησης να αποστείλουν στη Διαχειριστική Αρχή το αργότερο έως 12 Ιουνίου 2017, Αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

Σε ότι αφορά τους νέους ωφελούμενους που ο φορέας αιτείται την ένταξή τους στο πρόγραμμα,  μαζί με την Αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα:

  • Προφίλ ωφελούμενου (συμπληρώνεται για όλα τα άτομα άνω των 18 ετών)
  • Ατομικό πλάνο επανένταξης
  • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας  από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου, σύμφωνα με την τυπολογία της FEANTSA
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού  έτους 2016 ή του προηγούμενου έτους αν η φορολογική δήλωση δεν έχει ακόμα υποβληθεί
  • Πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9)
  • Βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών ή της Kοινωνικής Yπηρεσίας του Δήμου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, και
  • Έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου.

Μετά την εξέταση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης και των φακέλων των υπό ένταξη ωφελουμένων από τη Διαχειριστική Αρχή, θα ακολουθήσει η υπογραφή της νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου/Φορέα Διαχείρισης και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, το υπόδειγμα και οι όροι της οποίας θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ.

15/03/2017 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο Προγράμμα Διαύγεια των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των επιχορηγούμενων φορέων: Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων, Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως συνολικά, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο μέλλον.

17/02/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Σε συνέχεια των αναρτήσεών μας της 30ης Ιαν. 2017 και της 8ης Φεβρ. 2017, σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής του φακέλου αποπληρωμής, παραμένει η 28η Φεβρουαρίου 2017, όπως έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01/02/2016.
Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνονται δεκτοί φάκελοι αποπληρωμής και οι συνέπειες που θα προκύψουν, θα βαρύνουν τον Τελικό Δικαιούχο.
Μετά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής, θα ζητηθεί από τους Φορείς να αποστείλουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.
Το σχετικό Υπόδειγμα θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη ανάρτηση.

 08/02/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Σε συνέχεια της ανάρτησης της 30ης Ιαν. 2017, διευκρινίζουμε ότι στο excel για την αποπληρωμή, στα φύλλα «συγκεντρωτικό» και «συγκεντρ. με επιπλ. χρηματοδότηση», στις στήλες H, M, R, και H, M, R, W αντίστοιχα, που αφορούν τις δηλωθείσες δράσεις  επανένταξης, θα πρέπει να συμπληρώσετε με βάση τα πραγματικά σας στοιχεία, ένα από τα πιο κάτω:

Συμβάση εργασίας  ή  Έναρξη επιχείρησης  ή  Εργόσημο  ή  Έναρξη ΚΟΙΝΣΕΠ.

1/02/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Παρακαλούνται οι Φορείς να ενημερώσουν τους ωφελούμενους του Σχεδίου τους, ότι από σήμερα 01/02/2017 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128, ΤΕΥΧΟΣ Β’ 2017, Άρθρο 12).

  30/01/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Με δεδομένη τη λήξη του Προγράμματος στις 31.12.2016, καλούνται όλοι οι Φορείς υλοποίησης, εκτός από τη συμπλήρωση της πλατφόρμας που έχει ήδη ζητηθεί με προηγούμενη ανάρτηση, να αποστείλουν:

μαζί με το αίτημα και τα παραστατικά της αποπληρωμής,

– το συγκεντρωτικό excel για όλες τις δόσεις καθώς και συγκεντρωτικά ατομικά για τη στέγαση και την εργασιακή

επανένταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

– την προβλεπόμενη από την Πρόσκληση απολογιστική έκθεση.

Για τη συμπλήρωση των excel επισημαίνουμε τα εξής:

– Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί με τη μορφή που σας δίνεται, γιατί τα σύνολα προκύπτουν από τύπους οι οποίοι θα δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Επειδή θα προσθέσετε γραμμές που θα ανταποκρίνονται στον αριθμό των ωφελούμενών σας, θα πρέπει να πατάτε στα οριζόντια και κάθετα σύνολα για να βλέπετε τους τύπους  και να τους χρησιμοποιείτε.

– Οι στήλες D «Στέγαση» και E «Εργασιακή Επανένταξη», επειδή είχαν αρκετά λάθη, χρειάζονται επανέλεγχο και συμπλήρωση με επίκαιρα στοιχεία.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων είναι μέχρι  28.02.2017.

30/12/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας του Προγράμματος (31.12.2016) παρακαλούνται όλοι οι Φορείς να έχουν ολοκληρώσει την συμπλήρωση των στοιχείων των σχεδίων τους στην πλατφόρμα,  πριν την υποβολή του αιτήματος αποπληρωμής.  Τα αιτήματα αποπληρωμής  Φορέων που δεν έχουν τηρήσει αυτή την προϋπόθεση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής είναι μέχρι  28.02.2017.

 20/12/2016

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 71, του Ν.4445 (Α’ 236), το Πρόγραμμα  ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ,  παρατείνεται έως τις 31.12.2017.

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω Προγράμματος γίνεται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά σε υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της παράτασης του ανωτέρω Προγράμματος και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.

23/11/2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» λειτουργούν κανονικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 07/11/2016

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εμπρηστικής επίθεσης τα τηλέφωνα του ΕΙΕΑΔ δεν λειτουργούν προσωρινά. Από την Τρίτη 08/11/2016 οι φορείς του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» μπορούν για έκτακτες περιπτώσεις να επικοινωνούν στο 210-2120726 και ώρες 11.00-15.00.

 24/06/2016   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρακαλούνται οι φορείς του Προγράμματος να ενημερωθούν και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα, με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 7η Ιουλίου 2016.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις οι φορείς  μπορούν να επικοινωνούν με τις κυρίες Ελένη Σεφερλή και Καλλιόπη Παραδεισανού στο τηλ. 210 2120 768.

14/06/2016

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Στέγαση και Επανένταξη»

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ23/οικ.26687/2110 από 10.06.2016 Απόφαση της  Αναπληρώτριας  Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεκτείνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος πέραν των 12 μηνών για όλους τους ωφελούμενους έως 31/12/2016.

Λεπτομερείς οδηγίες για επιπλέον αιτήματα χρηματοδότησης θα αναρτηθούν σύντομα.

16/03/2016

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» – Φάκελος 3ης Δόσης

Ενόψει της υποβολής του Φακέλου για την 3η δόση, παρακαλούνται οι αρμόδιοι Φορείς,

να υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά και επικαιροποιημένο  αρχείο excel όπως και στη 2η δόση. Επεξηγηματικά, σημειώνεται οτι διατηρούνται οι στήλες A, B, C, D, E, F, G, H, I συμπληρωμένες με τα   δεδομένα που αφορούσαν στη 2η δόση και εισάγονται νέες στήλες  J, K, L, M, Ν προς συμπλήρωση με τα νέα δεδομένα που αφορούν στην 3η δόση. Η τελευταία στήλη ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ παραμένει όπως είχε συμπληρωθεί για τη 2η Δόση.

να βεβαιωθούν οτι, μετά την παράταση έως 31.12.2016 που δόθηκε στο Πρόγραμμα, ισχύει ακόμα η εγγυτητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχουν καταθέσει στην Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος. Σε   αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν για την αντικατάσταση της.

Επιπρόσθετα ορίζεται, ότι η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την  πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60% του οικονομικού αντικειμένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών και μετά από την υποβολή έκθεσης από τον Δικαιούχο, με την οποία περιγράφεται επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η χρηματοοικονομική πορεία του σχεδίου, ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησης. Για την απόδειξη των ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν, κατά περίπτωση, παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία (αποδεικτικά δαπανών ενοικίασης, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και ωφελούμενων, ασφαλιστικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, προμήθειες, αναλώσιμα κ.ο.κ

 02/03/2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση μισθωτής εργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει στον Τελικό Δικαιούχο ή Διαχειριστή Φορέα τιμολόγιο επιχορήγησης αθεώρητο με τη μονογραφή και σφραγίδα του, κάθε φορά που ο Τελικός Δικαιούχος ή Διαχειριστής Φορέας του καταβάλλει με ένταλμα πληρωμής τη μισθοδοσία για τον ωφελούμενο.

22/02/2016

Υλικό από τις Ομάδες Εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, 16 & 17 Φεβρουαρίου 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη

 1. Παρουσίαση της Προϊσταμένης του Προγράμματος
 2. Επισημάνσεις προς τους Φορείς ενόψει της υποβολής φακέλου Β΄ Δόσης
 3. Υπόδειγμα excel προς συμπλήρωση και υποβολή του μαζί με το φάκελο της Β΄Δόσης
 4. Παρουσιολόγια
 5. Προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να έχει εικόνα της πορείας υλοποίησης των Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το συνημμένο ερωτηματολόγιο και το αποστείλετε έως και10/3/2016 στο παρακάτω e-mail n.giannopoulou@eiead.gr

9/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υλοποίησης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ23/οικ.4627/310 01-02-2016 ΑΔΑ: 6ΦΜΔ465Θ1Ω-ΜΩΑ Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «2η Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη», παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των Σχεδίων του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» έως την 31η/12/2016 και η ημερομηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής έως την 28η/02/2017.

Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα Τροποποίησης της Σύμβασης θα πρέπει να αποσταλεί εις τετραπλούν.

9/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναντήσεις εργασίας στις 16 & 17/2/2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» οργανώνεται συνάντηση με τη μορφή ομάδων εργασίας στην Αθήνα στις 16 & 17/2/2016 στο χώρο Impact Hub Athens, ώρα 10:00-15:00 (οδός Καραϊσκάκη 28 Αθήνα, Μετρό Μοναστηράκι, τηλ. 210-3210146).

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν προβλήματα και να υπάρξει ενημέρωση για την υλοποίηση των Σχεδίων.

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναντήσεις σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν άμεσα.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη φόρμα που επισυνάπτεται και σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

Σχέδια με κωδικό Α1-Α12 στις 16/2/2016

Σχέδια με κωδικό Α13-Α26 στις 17/2/2016

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά υπόψη κας Γιαννοπούλου και στο e-mail: n.giannopoulou@eiead.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-2120746

8/02/2016

Διευκρινίσεις για την καταβολή της Β δόσης

Σύμφωνα με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» και προκειμένου οι φορείς να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τη Β δόση, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 1. Το ποσοστό 30% υπολογίζεται στον αρχικό αριθμό των εγκεκριμένων ωφελουμένων (π.χ. εάν έχουν εγκριθεί 10 άτομα, τότε πρέπει να έχουν στεγασθεί 3 άτομα και να έχουν υπογραφεί συμβάσεις εργασιακής  επανένταξης επίσης για 3 άτομα).
 2. Στον πυλώνα της στέγασης και προκειμένου να υπολογισθούν οι δαπάνες στην οικογένεια, το συνολικό ποσό όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 3, στη σελίδα 9 της Πρόσκλησης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 8.360 ευρώ.
 3. Στην περίπτωση της συγκατοίκησης δύο ενηλίκων που δεν έχουν συγγενική σχέση, εάν ο ένας από αυτούς βρει εργασία, δεν δικαιούται πλέον σίτιση και ο συγκάτοικος λαμβάνει για σίτιση έως 100 ευρώ μηνιαίως.
 4. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της κάθε δόσης θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην Πρόσκληση και συγκεκριμένα: ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και ανάλογα με τη νομική μορφή του Δικαιούχου, πιστοποιητικό περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης.

3/11/2015

Προκειμένου οι φορείς να υποβάλλουν Αίτημα για την εκταμίευση της β΄ δόσης, παρακαλούμε μαζί με την Έκθεση Υλοποίησης να προσκομισθεί και το επισυναπτόμενο έντυπο, το οποίο θα συνοδεύεται από τα παρακάτω σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.11):

Για τον πυλώνα της στέγασης θα υποβληθούν φωτοτυπίες παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων (μισθωτήρια συμφωνητικά κατοικίας, συμφωνητικά με την ανάδοχη οικογένεια, δαπάνες επισκευής υφιστάμενης κατοικίας, δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, δαπάνες σίτισης και καρτών μετακίνησης και δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου).

Για τον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, θα υποβληθούν φωτοτυπίες συμβάσεων με εργοδότη, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, δαπάνες ενοικίασης χώρου και εξοπλισμού, ενοικίαση αγροτεμαχίου.

Επίσης έως 15 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή η Α Έκθεση Προόδου, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Δεδομένου ότι έχει τροποποιηθεί η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος να υποβληθεί άμεσα (έως 25 Νοεμβρίου) το Παράρτημα Τροποποίησης της Σύμβασης υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου και του Φορέα Διαχείρισης (όπου αυτός υφίσταται).

Πληροφορίες: κα Ξυξή τηλ: 210-2120728 – κα Γιαννοπούλου  τηλ: 210-2120746

02/10/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 να έχουν οριστικοποιήσει τον πίνακα των ωφελουμένων (με αντικαταστάσεις κτλ) και να έχουν ενημερώσει την πλατφόρμα του Προγράμματος. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κάθε Σχέδιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» δεν μπορούν να είναι και ωφελούμενοι του Προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης ή του ΤΕΒΑ, ενώ άμεσα πρόκειται να γίνει διασταύρωση των στοιχείων των ωφελουμένων, ώστε να διερευνηθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερα του ενός προγράμματα.

16/9/2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι φορείς που έχουν λάβει  προκαταβολή πρέπει άμεσα να προσκομίσουν Τιμολόγιο Επιχορήγησης στο οποίο θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:

<<Είσπραξη προκαταβολής 1ης δόσης (30%) για το σχέδιο δράσης ………………………….με κωδικό σχεδίου …………στο πλαίσιο του προγράμματος <<Στέγαση και επανένταξη>> το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ε.Φ 33-220 ΚΑΕ 2762  και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους>>.

Τιμολόγιο επιχορήγησης θα εκδίδεται για κάθε πληρωμή.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαχειριστής το τιμολόγιο εκδίδεται από τον Διαχειριστή και στο τιμολόγιο να αναγράφεται ποιος είναι  ο Τελικός Δικαιούχος.

Πληροφορίες: Ελένη Ξυξή τηλ. 210 2120728

14/8/2015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 2/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας: Θα γίνει ένα συμφωνητικό μεταξύ του ωφελούμενου και του ιδιοκτήτη και ο Δικαιούχος φορέας ή ο Διαχειριστής  θα υπογράψει ως εγγυητής της μίσθωσης. Η καταβολή των ενοικίων θα γίνεται στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη από τον Τελικό Δικαιούχο ή τον Διαχειριστή.

2. Σχετικά με την εργασιακή τοποθέτηση: θα υπογραφούν δύο συμβάσεις: μια μεταξύ εργοδότη και ωφελούμενου με αναγγελία πρόσληψης και ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος  και μία μεταξύ Τελικού Δικαιούχου ή Διαχειριστή και εργοδότη για την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον μισθό, με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Ως προς το άρθρο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης:  «Ο δικαιούχος υπογράφει με την ωφελούμενη οικογένεια/άτομο συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, καθώς και την αποδοχή του ως άνω Σχεδίου». Τα συμφωνητικά αυτά θα τηρούνται στον φάκελο του Προγράμματος και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

07/04/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: Παράταση προθεσμίας υλοποίησης.

Με Απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. πρωτ.Δ23/οικ.13777/957  02/04/2015) ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” έως την 30η /09/2016, και με ημερομηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής έως την 31η /10/2016.

2/04/2015

Ανακοίνωση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ.

Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ 19/3/15 τ. Α / αρ. φύλλου 29, για την μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακαλούμε να προσαρμόσετε εκ νέου τα λογότυπα του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

 18/03/2015

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Σεμιναρίων

Θέμα: Έκθεση Κοινωνικής έρευνας

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2015 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (Σολωμού 60 – Αθήνα), στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) και  στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής  του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), συμφωνήθηκε ότι οι Τελικοί Δικαιούχοι θα προσκομίσουν το προβλεπόμενο έντυπο «Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας» το οποίο θα έχει τον χαρακτήρα Έκθεσης Τεκμηρίωσης Ένταξης στο Πρόγραμμα. Στην έκθεση αυτή θα έχει πρόσβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διαβαθμισμένη Κοινωνική Λειτουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης – μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Θέμα: Μίσθωση Ακινήτων

Σχετικά με το ζήτημα της μίσθωσης ακινήτου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 2235 ΦΕΚ τ. Α 145/1.9.1994 παρ. 5, ο μισθωτής δεν έχει υποχρέωση τριετούς παραμονής, εφόσον με το μισθωτήριο συμβόλαιο ο ιδιοκτήτης έχει συναινέσει ρητά σε μικρότερης διάρκειας μίσθωση.

Θέμα: Έντυπο Ε9

Για την βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης των ωφελουμένων, προσκομίζεται το σχετικό έντυπο (βλ. υπόδειγμα) το οποίο εκτυπώνεται από το taxis net μετά την απόκτηση κλειδάριθμου από την εφορία.

12/03/2015

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Κατάλογος συμμετεχόντων: Αθήνα 26.2.2015, Αθήνα 27.2.2015, Πάτρα 3.3.2015, Ηράκλειο 6.3.2015, Θεσσαλονίκη 11.3.2015
Παρουσίαση
Δείγμα σφραγίδας για τα παραστατικά.

 18/2/2015

Προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη δόση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ύψους 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω, για κάθε ωφελούμενο άτομο (σημ. δεν απαιτείται για τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας):

 • Προφίλ ωφελούμενου  (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 • Ατομικό πλάνο επανένταξης  (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας (σύμφωνα με το υπόδειγμα) – (επισυνάπτεται η τυπολογία της FEANTSA)
 • Υλοποίηση μιας ενέργειας δημοσιότητας
 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή το έντυπο Ε1 όπως αυτό υποβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2014
 • Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί 1.1.2015 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9)

Επίσης, να υποβληθούν τα αναφερόμενα στη σελ. 3 της Πρόσκλησης:

 • βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα

γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των

υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από

την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

 • έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών, ή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα,
 • έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου.

Τα ανωτέρω θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα που θα παρουσιασθεί στα Τεχνικά Σεμινάρια.

Τα τεχνικά σεμινάρια προγραμματίζονται ως εξής:

 • Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, για τους φορείς με κωδικό σχεδίου Α1 έως Α13
 • Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή,  για τους φορείς με κωδικό σχεδίου Α14 έως Α26

Χώρος  διεξαγωγής:  Σολωμού 60 και Πατησίων, 8ος όροφος,  – Αθήνα –

Ώρα: 11. π.μ

 • Πάτρα, 3 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του ΕΙΕΑΔ  Πανεπιστημίου 19 – Ρίο (Συγκρότημα Σχολών ΟΑΕΔ) αίθουσα Κ14 ισόγειο.
 • Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στη διεύθυνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 (Σχολές ΟΑΕΔ) περιοχή Γιόφυρο, αίθ. Συνεδριάσεων 1ος όροφος.
 • Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αίθουσα Νερού, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, στάση Δημαρχιακό Μέγαρο.

Για συμμετοχή στα Τεχνικά Σεμινάρια παρακαλούμε να συμπληρωθεί η αίτηση συμμετοχής, την οποία θα αποστείλετε ηλεκτρονικά έως 24/2/2015 στην κ. Ελένη Ξυξή (e.ksiksi@eiead.gr)

5/2/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»: Παράταση υποβολής εγγυητικών επιστολών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΑΔ στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2015, με θέμα την έγκριση των αιτημάτων των Δικαιούχων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», περί προσκόμισης των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής τους, αποφάσισε με την υπ. αριθμ 468 5/2/2015 ΑΔΑ 6ΘΟΩΟΞ7-Χ59 τα εν λόγω αιτήματα να γίνουν τελικώς αποδεκτά και να προσκομισθούν οι εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης το αργότερο έως και την 15/04/2015. Επισημαίνεται ότι για να δοθεί η προκαταβολή του Σχεδίου, απαιτείται η προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής.

 2/2/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Ερωτήματα για Τεχνικά Σεμινάρια.

Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα Τεχνικά Σεμινάρια για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τα ερωτήματα που έχετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.lambritzi@eiead.gr και gplaniteros@yeka.gr.

Σας εφιστούμε την προσοχή μετά την αλλαγή του ονόματος του Υπουργείου Εργασίας σε «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» να προσαρμόσετε ανάλογα το σχετικό λογότυπο.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής των Τεχνικών Σεμιναρίων.

9/1/2015

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Εγγυητική επιστολή-Βεβαίωση έναρξης

Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων, οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν έως τις 20/1/2015 στην Αρχή Διαχείρισης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Κωστή Παλαμά 6-8 υπόψη Τ.Κ 111 41 3ος όροφος υπόψη κ. Ξυξή) τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής και συγκεκριμένα:

 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του Νομίμου Εκπροσώπου του φορέα,  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα .
 • Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου, όπως αυτός αναρτήθηκε στις 17.12.2014 με ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔΟ

Επίσης μέχρι 30/1/2015 οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν:

Βεβαίωση Έναρξης του Σχεδίου, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής , η οποία θα συνοδεύεται από:

 • Οριστικό Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ενεργειών,
 • Απόφαση αρμοδίου Οργάνου για τον ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου και Ομάδας Έργου
 • Περιγραφή μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου, όπως αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να υποβάλλονται με διαβιβαστικό έγγραφο.

Σε περίπτωση αδυναμίας των ΝΠΔΔ να προσκομίσουν στην ανωτέρω ημερομηνία την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως την Αρχή Διαχείρισης, αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά υποβολής για την έκδοσή της .

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν τα λογότυπα του προγράμματος, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε επικοινωνία.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι προγραμματίζονται Τεχνικά Σεμινάρια, για τα οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

 17/12/2014

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Πίνακας εγκεκριμένων σχεδίων

Με Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, {(αρ. πρωτ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0)} ανακοινώνεται ο πίνακας των Εγκεκριμένων Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα, να αποστείλουν έως τις 22/12/2014 υπογεγραμμένη σε τέσσερα (4) αντίτυπα την Προγραμματική Σύμβαση.

Όσοι φορείς αδυνατούν να αποστείλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας την Προγραμματική Σύμβαση, θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως έως την Παρασκευή 19/12/2014 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Η Προγραμματική Σύμβαση συνοδευόμενη απο διαβιβαστικό, να αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141 3ος  όροφος, Αθήνα

με την ένδειξη Προγραμματική Σύμβαση για το Πρόγραμμα « Στέγαση και Επανένταξη»

Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή

Πληροφορίες:

Ελένη Λαμπριτζή, τηλ. 210 2120737, e.mail: e.lambritzi@eiead.gr

Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ. 210 2120746, e.mail: n.giannopoulou@eiead.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

19/11/2014

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης

14/11/2014

Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από Φορείς σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση (κεφ. ΙΙΙ παρ. ΙΙ) του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας των εγκεκριμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης, με σειρά κατάταξης.

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με ΥΑ αρ. πρωτ. Δ30/οικ.36979 ΑΔΑ 7130Λ-ΠΥΑ.

Οι Φορείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση θα ενημερωθούν με επιστολή και οφείλουν να καταθέσουν στην Αρχή Διαχείρισης, αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης ανά Σχέδιο.

Σας ενημερώνουμε ότι, οι Φορείς έχουν το δικαίωμα της ένστασης κατά της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης (κεφ. ΙΙ παρ. ΙΙε. της Πρόσκλησης), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας (www.yeka.gr) και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, (www.eiead.gr).

Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων, πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλεται με ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141 3ος όροφος, Αθήνα

με την ένδειξη «Ένσταση για το «Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη»

Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή

Πληροφορίες:

Ελένη Λαμπριτζή, τηλ. 210 2120737, e.mail: e.lambritzi@eiead.gr

Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ. 210 2120746, e.mail: n.giannopoulou@eiead.gr

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Τίτος Σπυριδάκης

 03/10/2014

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα<<Στέγαση και Επανένταξη>>
Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ΝΠΔΔ, είναι δυνατή η ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης του Σχεδίου από άλλο εταίρο, αρκεί να αποτυπώνεται αναλυτικά στην Αίτηση ο ρόλος του κάθε ενός. Αρμόδιος για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά και για τη συνολική υλοποίηση του Σχεδίου είναι ο Δικαιούχος, ο οποίος θα συνυπογράφει και όλες τις δαπάνες του έργου.

02/10/2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα φορέων

 15.09.14

Προκήρυξη Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Επανένταξη»

Αίτηση Χρηματοδότησης

Οδηγός Εφαρμογής

Πρόσκληση – 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ