ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 2ης ΔΟΣΗΣ

3/11/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκειμένου οι φορείς να υποβάλλουν Αίτημα για την εκταμίευση της β΄ δόσης, παρακαλούμε μαζί με την Έκθεση Υλοποίησης να προσκομισθεί και το επισυναπτόμενο έντυπο, το οποίο θα συνοδεύεται από τα παρακάτω σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.11):

Για τον πυλώνα της στέγασης θα υποβληθούν φωτοτυπίες παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων (μισθωτήρια συμφωνητικά κατοικίας, συμφωνητικά με την ανάδοχη οικογένεια, δαπάνες επισκευής υφιστάμενης κατοικίας, δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, δαπάνες σίτισης και καρτών μετακίνησης και δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου).

Για τον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, θα υποβληθούν φωτοτυπίες συμβάσεων με εργοδότη, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, δαπάνες ενοικίασης χώρου και εξοπλισμού, ενοικίαση αγροτεμαχίου.

 Επίσης έως 15 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή η Α Έκθεση Προόδου, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Δεδομένου ότι έχει τροποποιηθεί η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος να υποβληθεί άμεσα (έως 25 Νοεμβρίου) το Παράρτημα Τροποποίησης της Σύμβασης υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου και του Φορέα Διαχείρισης (όπου αυτός υφίσταται).

Πληροφορίες:  κα Ξυξή τηλ: 210-2120728

                      κα Γιαννοπούλου  τηλ: 210-2120746