ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΦΑΚΕΛΟΣ 3ης ΔΟΣΗΣ

16/03/2016

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» – Φάκελος 3ης Δόσης

Ενόψει της υποβολής του Φακέλου για την 3η δόση, παρακαλούνται οι αρμόδιοι Φορείς,

      να υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά και επικαιροποιημένο  αρχείο excel όπως και στη 2η δόση. Επεξηγηματικά, σημειώνεται οτι διατηρούνται οι στήλες A, B, C, D, E, F, G, H, I συμπληρωμένες με τα  νέα δεδομένα που αφορούν στη 3η δόση και εισάγονται νέες στήλες  J, K, L, M, Ν προς συμπλήρωση. Η τελευταία στήλη ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ παραμένει όπως είχε συμπληρωθεί για τη 2η Δόση,

      να βεβαιωθούν οτι, μετά την παράταση έως 31.12.2016 που δόθηκε στο Πρόγραμμα, ισχύει ακόμα η εγγυτητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχουν καταθέσει στην Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος. Σε   αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν για την αντικατάσταση της.

Επιπρόσθετα ορίζεται, ότι η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την  πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60% του οικονομικού αντικειμένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών και μετά από την υποβολή έκθεσης από τον Δικαιούχο, με την οποία περιγράφεται επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η χρηματοοικονομική πορεία του σχεδίου, ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησης. Για την απόδειξη των ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν, κατά περίπτωση, παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία (αποδεικτικά δαπανών ενοικίασης, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και ωφελούμενων, ασφαλιστικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, προμήθειες, αναλώσιμα κ.ο.κ