ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

9/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υλοποίησης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ23/οικ.4627/310 01-02-2016 ΑΔΑ: 6ΦΜΔ465Θ1Ω-ΜΩΑ Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «2η Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη», παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των Σχεδίων του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» έως την 31η/12/2016 και η ημερομηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής έως την 28η/02/2017.

Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα Τροποποίησης της Σύμβασης θα πρέπει να αποσταλεί εις τετραπλούν.