ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ)

16.03.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων/Σχεδίων (κριτήρια αποκλεισμού) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ’ με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», κρίθηκαν μη αποδεκτές οι κάτωθι αιτήσεις:

Πίνακας μη αποδεκτών αιτήσεων

Της ανάρτησης των αποτελεσμάτων έχει προηγηθεί αποστολή αιτιολογημένων απαντητικών επιστολών από το ΕΙΕΑΔ, οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί  από τους ενδιαφερόμενους.

Η ένσταση και τα συνοδευτικά με αυτήν έγγραφα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα και να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstasis.C@eiead.gr και  εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την 18200/1572 (ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.