Στέγαση & Εργασία PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΤΕΓAΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

 

07/01/2020 

Συμπληρωματική πρόσκληση και αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.

 

Η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31-01-2020.

 

15/11/2019

Οδηγίες προς τους Φορείς προκειμένου να λάβουν τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης του Προγράμματος

 

05/03/2019

Προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του Προγράμματος, παρακαλούνται οι φορείς διαχείρισης να συμπληρώνουν, για την καταβολή της β΄δόσης και της αποπληρωμής, τοexcel συγκεντωτικό και ατομικά – ορθή επανάληψη αρ. 2» αντί εκείνου που αναρτήθηκε στις 24/01/2019.

 

24/01/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Αρχείου «Excel συγκεντρωτικό και ατομικά» που αναρτήθηκε στις 17/01/2019

 

17/01/2019

Για την ενημέρωση των Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος επισυνάπτουμε τέσσερα αρχεία:

Οδηγίες προς τους Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος,

Σφραγίδα

Ράχες φακέλων και

Excel συγκεντρωτικό και ατομικά.

Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί και το προβλεπόμενο στις σελ. 17-18 της Πρόσκλησης, υπόδειγμα Έκθεσης Φυσικού Αντικειμένου για τη λήψη της δεύτερης δόσης.

Η Διαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

29/11/2018

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, το συνημμένο πρότυπο Διμηνιαίου Δελτίου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο email : skampouridis@yeka.gr.

Επισυνάπτονται και Οδηγίες Συμπλήρωσης του παραπάνω Δελτίου.

Σε ότι αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης, θα ακολουθήσει σύντομα ανάρτηση προτύπων συμπλήρωσης για την πιστοποίηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (σελίδες 17 & 18 της Πρόσκλησης).

 

19/10/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος του προγράμματος – Συμφωνητικό/Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης Ωφελουμένων», ο Δικαιούχος και ο Διαχειριστής Φορέας, συνυπογράφουν συμφωνητικό µε το ωφελούμενο νοικοκυριό (συνυπογράφεται από κάθε ενήλικο άτομο), το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καθώς και αυτές του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης.

 

14/09/2018

Υπόδειγμα εντύπου με τα λογότυπα του Προγράμματος

Σε συνέχεια της από 04 /09/2018 Ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής, καλούνται οι Φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους», να χρησιμοποιούν το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου με τα λογότυπα.

 

10/09/2018 

ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος του προγράμματος – Συμφωνητικό/Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης Ωφελουμένων», ο Δικαιούχος και ο Διαχειριστής Φορέας, συνυπογράφουν συμφωνητικό µε το ωφελούμενο νοικοκυριό (συνυπογράφεται από κάθε ενήλικο άτομο), το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καθώς και αυτές του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης.

 

04/09/2018

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εφεξής, τα έγγραφα των Δικαιούχων / Διαχειριστών Φορέων για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» πρέπει να φέρουν και τα δύο συνημμένα λογότυπα.

 

20/07/2018

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι/Διαχειριστές Φορείς του Προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους» να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μαζί με τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος - Απαιτούμενα δικαιολογητικά», το συνημμένο excel με τα στοιχεία για τα προφίλ των ωφελουμένων του σχεδίου τους.

Ο αριθμός που θα συμπληρώνεται στη στήλη  «Α/Α ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» του excel, θα αντιστοιχεί στον ίδιο αύξοντα αριθμό που θα σημειώνεται σε κάθε φάκελο νοικοκυριού.

Το ανωτέρω excel θα σταλεί και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ενώ σχετικές πληροφορίες θα δίνονται στα παρακάτω τηλέφωνα: 210 5281152, 210 5281150 & 210 5281173. 

 

12/07/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι Φορείς του Προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους" να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος - Απαιτούμενα δικαιολογητικά», καθώς και να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό τους έγγραφο την Αρχή Διαχείρισης (στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προσκόμισης τους.

Η άμεση  ενημέρωση των Δικαιούχων προς την Αρχή Διαχείρισης θα συμβάλει στην τήρηση χρονοδιαγράμματος για το Πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο και τη Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας. 

 

26/06/2018

ΕΝΤΥΠΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ          

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) και της υπ΄αρ.Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4) Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη των ωφελουμένων στο πρόγραμμα:

 1. Προφίλ ωφελούμενου (συμπληρώνεται για όλα τα άτομα άνω των 18 ετών).

 2. Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης - Ατομικό ή Οικογενειακό (Σημειώνεται ότι το παρόν υποβάλλεται ως ο προγραμματισμός του Φορέα για τον ωφελούμενο. Το Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης, όπως αυτό συμφωνείται, συνυπογράφεται και επικαιροποιείται για τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματά του μεταξύ Δικαιούχου/Διαχειριστή και Ωφελούμενου, τηρείται στον ατομικό φάκελο του κάθε ωφελούμενου και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του ατομικού/οικογενειακού συμφωνητικού μεταξύ ωφελούμενου, δικαιούχου και διαχειριστή, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ). 

 3. Βεβαίωση διαμονής σε Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

 4. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό των ανωτέρω δομών ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

 5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό του Δικαιούχου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του ωφελούμενου φορολογικού έτους 2016 και πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9).

 7. Δελτίο Ταυτότητας/ Άδεια Διαμονής του ωφελούμενου.

 8. Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων, ιατρική γνωμάτευση ότι δεν πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Το λογότυπο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» θα αναρτηθεί στο site του ΕΙΕΑΔ ή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Δικαιούχους Φορείς με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν χωρίς το λογότυπο του Προγράμματος.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και το Διαβιβαστικό έγγραφο κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141

2ος όροφος, - Αθήνα

µε την ένδειξη

«Δικαιολογητικά ωφελουμένων - Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Τμήμα Πρωτοκόλλου

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά παρέχονται από το ΕΙΕΑΔ και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2120746 και 210 5281152

 

22/06/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ            

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) και της υπ΄αρ.Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4) Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης (υπ΄αρ.19399/Δ1.6841/30-04-2018 Υ.Α. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΔΑ: 94ΞΖ465Θ1Ω-8ΕΩ) στον Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

 

22/02/2018

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση Σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμού άνω των 100.000€ όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους κοινωνικούς ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις με παράλληλες δράσεις υποστήριξης και εργασιακής επανένταξης.   

Το Πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες:

 • Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε  Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια,
 • Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία),
 • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
 • Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης που καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, συμπράττουν με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ή Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ή Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ν. 2646/1998 (Α’ 236) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την ομάδα στόχο.

Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι η 30η Μαρτίου 2018.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης (ΕΙΕΑ∆), στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141

2ος όροφος, – Αθήνα

µε την ένδειξη

«Αίτηση Χρηματοδότησης – Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Τμήμα Πρωτοκόλλου

 

Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από το ΕΙΕΑ∆ στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2120753, 210 2120746 και 210 2120768.

 

 

Συμπληρωματική πρόσκληση και αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.

Η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31-01-2020.