ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023»

Ηλεκτρονικός   Ανοικτός  Διαγωνισμός  με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου «συστήματος» τεκμηρίωσης πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας για την περίοδο 2021-2023»

Συνημμένα αρχεία

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ