ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

3/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΟΙΥΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμ. πρωτ. 18682/18.2.16, σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής εποπτείας του Έργου,  ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους στο Έργο της Διαρθρωτικής Προσαρμογής της Πρόσκλησης Β’ (Δικαιούχες επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικοί Φορείς), να προβούν στο κλείσιμο όλων των εκκρεμοτήτων των φακέλων αποπληρωμής έως 31.3.2016. Η ημερομηνία αυτή είναι η ΤΕΛΙΚΗ ημερομηνία υποβολής φακέλων και συνόλου δικαιολογητικών. Η μη τήρηση της ανωτέρω ημερομηνίας υποβολής των εντύπων αποπληρωμής, αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ορθολογικής διαχείρισης του έργου, τα δικαιολογητικά Β’ φάσης της αποπληρωμής και ειδικότερα τα πιστοποιητικά από τα Πρωτοδικεία και οι ενημερότητες (ασφαλιστικές, φορολογικές) θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι 30.4.2016. Από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, και στην κατεύθυνση εξυγίανσης του έργου, ο ΕΦΔ θα εφαρμόσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ τα οριζόμενα στην  συναφθείσα  σύμβαση  μεταξύ  αυτού  και της δικαιούχου επιχείρησης (βλ. άρθρα 12-15), προβαίνοντας ΑΜΕΣΑ στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας χρηματοδότησης, ενέργεια που γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ. αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως ισχύει.

Καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής και οι Κλαδικοί Φορείς που λειτουργούν ως δομές στήριξης των επιχειρήσεων, να προβούν εγγράφως στη διάχυση της παρούσας ανακοίνωσης στις δικαιούχες επιχειρήσεις.