ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001-2011

27/07/2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΑΕ: Ενέργειες και Δράσεις Κατάρτισης 2001-2011