ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

22.02.2012

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού)
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Α), προωθούνται προς ποιοτική Αξιολόγηση οι κάτωθι αιτήσεις
(σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα): Πίνακας για Ποιοτική

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού)

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Α), κρίθηκαν αρνητικά οι παρακάτω αιτήσεις (σύμφωνα με τον αριθμό
πρωτοκόλλου υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα): Πίνακας Απορριφθέντων
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 12 της Πρόσκλησης Α’, έχετε το δικαίωμα της ένστασης κατά της
παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών,
από την ανάρτηση των πινάκων (απορριφθέντων και επιλεγέντων) στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ,  www.eiead.gr
(Της ανάρτησης των αποτελεσμάτων έχει προηγηθεί αποστολή αιτιολογημένων απαντητικών επιστολών από
το ΕΙΕΑΔ, οι οποίες θεωρούνται ότι παρελήφθησαν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή τους).
Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα και
να φέρουν τη σφραγίδα του Κλαδικού Φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : enstasis.A@eiead.gr

H  ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την 18200/1572 (ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011)

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δρ. Γρηγόρης Ε. Παντελόγλου