Το ΕΙΕΑΔ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.), οι δε αρμοδιότητες που του εκχωρήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) (http://www.epanad.gov.gr/) αφορούν δράσεις που εντάσσονται στον

Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 (Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και    2.3) «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 62 του ΕΠΑΝΑΔ: «Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζομένους για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στις μεταβολές, προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας».
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 6 (Άξονες Προτεραιότητας 6.1, 6.2, και 6.3) με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής», στο πλαίσιο του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 85: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση».
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΙΕΑΔ καλείται να υλοποιήσει δράσεις
για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων,
για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις κρατικών ενισχύσεων,
διαρθρωτικής προσαρμογής για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-49 άτομα), οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας.
Οι δράσεις του Ινστιτούτου που αποτυπώνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2, 2.3, αναπτύσσουν τον περιφερειακό διαχωρισμό υλοποιήσεων των ανωτέρω δράσεων στο Επιχειρησιακό Προγράμμα ΕΠΑΝΑΔ.
O Άξονας Προτεραιότητας 2.1 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης:
Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2.2 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:
Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2.3 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου:
Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3:
1
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες,για την αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων σε ΜΜΕ.
2
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών οργανώσεων.
3
Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των οικονομικών διαρθρωτικών αλλαγών