ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΕΑΔ

Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων
Προϊστάμενος:  Αναστασία Παπακώστα Μαυρονασίου
Η Διεύθυνση αποτελείται από το Τμήμα Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων και Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Έργων.

Τμήμα Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων και Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊστάμενος:
Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η τήρηση μητρώου και αρχείων προσωπικού, η παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με τις συμβάσεις εργασίας, ο χειρισμός όλων των θεμάτων αδειών και ασθενείας του προσωπικού, η παρακολούθηση της διαμόρφωσης, της τήρησης και της εφαρμογής από τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου της εργατικής νομοθεσίας και των συναφών εγκυκλίων και αποφάσεων, η τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης της εξέλιξης και των επιδόσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου, η μέριμνα για την κατάρτιση του προσωπικού, η διοικητική μέριμνα του προσωπικού των περιφερειακών γραφείων και η συλλογή των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης και η προώθησή τους στην οικονομική υπηρεσία.

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Έργων
Χρέη Προϊσταμένου:  Αναστασία Παπακώστα Μαυρονασίου
Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η διοικητική υποστήριξη και η οικονομική διαχείριση του φορέα: η σύνταξη και αναφορά οικονομικών καταστάσεων, ο οικονομικός προγραμματισμός και κατάρτιση προϋπολογισμού, η τήρηση διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων και η λογιστική παρακολούθηση, η τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και η εφαρμογή των διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, και η διαχείριση της υλοποίησης έργων και δράσεων (κύριο λόγο η χρηματοοικονομική διαχείριση – προγραμματισμός, συντονισμός, παρακολούθηση και υλοποίηση).

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Προϊστάμενος: Δρ. Γρηγόρης Παντελόγλου
Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη ενημέρωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων στο πλαίσιο των πολιτικών για τις ΜΜΕ που υλοποιούνται στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου και υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξαμηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Προετοιμάζει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω των αξόνων, προτεραιότητας που διαχειρίζεται. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και για τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ` όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.

Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων
Προϊστάμενος: Δρ. Ολυμπία Καμινιώτη
Το έργο της Διεύθυνσης συνίσταται στην έρευνα και στη μελέτη των θεμάτων της αγοράς εργασίας με απώτερο στόχο την παροχή επιστημονικής στήριξης στους εθνικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών για την αγορά εργασίας. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται επικεντρώνονται στην εξέλιξη και τη διάρθρωση της απασχόλησης και της ανεργίας, τους προσδιοριστικούς παράγοντες των διαφόρων μορφών απασχόλησης και της ανεργίας, τις εργασιακές σχέσεις και γενικώς την αλληλεπίδραση οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών αναφορικά με μεγέθη της αγοράς εργασίας είτε για το σύνολο του πληθυσμού είτε για συγκεκριμένες ομάδες. Ιδιαίτερη θέση στη θεματική των έργων της διεύθυνσης έχει η διερεύνηση της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και ο προσδιορισμός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αναλόγως της θεματικής χρησιμοποιούνται ποσοτικές και/ή ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης. Η διεύθυνση έχει την ευθύνη της έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά Εργασίας. Το έργο της διεύθυνσης υλοποιείται σε συνεργασία με τις λοιπές διευθύνσεις του Ινστιτούτου, καθώς και τη συμμετοχή των στελεχών της σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.

Διεύθυνση Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων
Προϊστάμενος: Δρ. Σταύρος Γαβρόγλου
Η Διεύθυνση επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει επιστημονική στήριξη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκπονεί μελέτες και έρευνες για την εμπειρική και θεωρητική τεκμηρίωση πολιτικών απασχόλησης και προτάσεων πολιτικής προς διευκόλυνση του κοινωνικού διαλόγου. Για τους σκοπούς αυτούς αξιοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του ερευνητικού της δυναμικού, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και συμμετέχει σε συνεργασίες και δίκτυα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για ζητήματα πολιτικών απασχόλησης και ανάπτυξης εργαλείων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Η Διεύθυνση λαμβάνει υπόψη και αναδεικνύει την αμφίδρομη σχέση των πολιτικών απασχόλησης με τις εργασιακές σχέσεις, την ανταγωνιστικότητα, την ανεργία και τις συνθήκες εργασίας. Οι κύριες θεματικές της περιλαμβάνουν τις νέες, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το καθεστώς προστασίας της απασχόλησης, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την οργάνωση της εργασίας. Ιδιαίτερο στόχο της Διεύθυνσης αποτελεί η τακτική παρακολούθηση και ανάλυση του μισθολογικού και μη-μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων καθώς και της παραγωγικότητας της εργασίας, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα μεγέθη των εμπορικών εταίρων της χώρας.

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Προϊστάμενος: Δρ. Χρυσούλα Παϊδούση
Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει ως βασικές αρμοδιότητες τη διενέργεια ερευνών και μελετών για την επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση, την παρακολούθηση των εξελίξεων της επαγγελματικής κατάρτισης και της σύνδεσή της με την αγορά εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη σύσταση και λειτουργία δομών κατάρτισης, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκει τη συστηματική συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με την απασχόληση και την αγορά εργασίας, καθώς και την ανάπτυξη πιλοτικών εργαλείων και μεθόδων κατάρτισης.  Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία, φορείς και κοινωνικούς εταίρους, συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και προωθεί δράσεις πληροφόρησης για θέματα κατάρτισης και ανθρώπινου δυναμικού. Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβάλλει στην υποστήριξη που παρέχει το ΕΙΕΑΔ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον τομέα  των δράσεων και προγραμμάτων κατάρτισης που σχεδιάζονται στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης.

Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Προϊστάμενος:
Το Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων αναλαμβάνει την προετοιμασία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των Πράξεων που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις Ένταξης και τους κανόνες του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου. Ειδικότερα, προκηρύσσει τα έργα, πληροφορεί και ενημερώνει τους αναδόχους φορείς για τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το σύστημα αξιολόγησης, καθώς και το σύστημα διαχείρισης το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν, κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν. Παράλληλα, πιστοποιεί μέσω ελέγχων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που υλοποιούν οι ανάδοχοι, καταχωρεί στο ΟΠΣ τα προβλεπόμενα από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στοιχεία και συντάσσει τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Επιπρόσθετα συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κ.λπ.) για την έκδοση των Πράξεων Ένταξης σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς και την υποβολή προς αυτούς των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων που αφορούν την παρακολούθηση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

Γραφείο Προέδρου – Γενικού Διευθυντή

Το έργο της Γραμματείας Διοίκησης συνίσταται κατά κύριο λόγο στην υποστήριξη του Προέδρου–Γενικού Διευθυντή σε συνάρτηση με όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Ινστιτούτου, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λοιπούς φορείς, καθώς επίσης και στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕΑΔ.

Γραφείο Κοινοτικών Προγραμμάτων

Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και η προσαρμογή νέων μεθόδων και καινοτόμων προσεγγίσεων για την ελληνική πραγματικότητα αποτελούν τον κύριο στόχο του Γραφείου Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Γραφείο Ποιότητας
Στόχος της ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης που θα διασφαλίζει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των μονάδων κατάρτισης της Εταιρείας, παρέχοντας ένα κοινό μηχανισμό διοίκησης και παρακολούθησής τους από τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Η απονομή του Πιστοποιητικού Ποιότητας από Διεθνή Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει το Ινστιτούτο αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της προσήλωσης του στη συνεπή και αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών της.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η οργάνωση και λειτουργία συστήματος διαρκούς παρακολούθησης και τακτικού/εκτάκτου ελέγχου των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και του προσωπικού του, με ταυτόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απο το Σύστημα Ποιότητας.

Νομική Υπηρεσία
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει γνωμοδοτήσεις σε θέματα που παραπέμπονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τον Πρόεδρο-Γενικό Διευθυντή, δικαστική και εξώδικη υποστήριξη του Ινστιτούτου, σύνταξη των συμβάσεων του με τρίτους και καθημερινή συνεχή νομική καθοδήγηση των οργάνων του ΕΙΕΑΔ.