ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΑΙΘ)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 14/10/2021

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)

Μνημόνιο Συνεργασίας, επταετούς διάρκειας, συνυπέγραψαν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) στις 8 Οκτωβρίου 2021, με στόχο τη συνεργασία τους για την εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, που αφορά στο «Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα», καθώς και την υποστήριξη των αναλυτικών δυνατοτήτων του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας επισφραγίζει τις προσπάθειες των δύο μερών να βελτιώσουν τη σχέση της αγοράς εργασίας με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, να συνεισφέρουν στην καλύτερη γνώση των σύγχρονων αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες, να παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής ΕΙΕΑΔ, κύριος Αριστοτέλης Βαβουγυιός.

Παράλληλα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΕΙΕΑΔ, υπεγράφησαν και επιμέρους Συμφωνητικά Σύμπραξης, τριετούς διάρκειας, μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του ΕΙΕΑΔ και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ΕΙΕΑΔ. Βασικοί στόχοι των Συμφωνητικών αυτών είναι η υλοποίηση επιμέρους δράσεων για την Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών αποφοίτων δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΙΕΠ) και η παρακολούθηση της μετάβασης των Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την Αγορά Εργασίας, (ΕΟΠΠΕΠ).

Επιπρόσθετα το ΕΙΕΑΔ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με αντικείμενο την επιστημονική συνεργασία τους στους τομείς της ανταλλαγής και κοινής αξιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στον φοιτητικό πληθυσμό και στον πληθυσμό των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων, στις τάσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας, στις απαιτούμενες δεξιότητες ανά επάγγελμα, στις αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού.

Όλες οι δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των Συμφωνητικών Συνεργασίας μεταξύ φορέων του ΥΠΑΙΘ και του ΕΙΕΑΔ, υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)] Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ (2014-2020).

ΔΕΛΤΙΟ – ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΕΑΔ-ΥΠΑΙΘ