ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’ (2012-2017)

NEO

01/09/2017

ΓΕΝΙΚΑ

 Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, της εν λόγω δημόσιας χρηματοδότησης, ανά δικαιούχο, γίνεται εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής των ποσών  ενίσχυσης, σύμφωνα  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 15, της υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1743/27-3-2008, Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08), όπως αυτή ισχύει.

Οι δικαιούχοι μπορούν, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτούς, των εκθέσεων διοικητικής επαλήθευσης, να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή, (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ) εγγράφως, τις αντιρρήσεις τους, ή να καταβάλουν τα ποσά προς ανάκτηση, τα οποία περιλαμβάνονται και στις εκθέσεις διοικητικής επαλήθευσης, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή στο λογαριασμό αδιαθέτων, GR8501000233100100000231000, της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα αναλυτικά οριζόμενα στο  Άρθρο 13, της υπογραφείσας σύμβασης: «Τήρηση δεσμεύσεων – παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης».

Η οικειοθελής επιστροφή γίνεται αποδεκτή, μόνον στην περίπτωση που τα ποσά καταβληθούν εντόκως, έως την ημερομηνία καταβολής τους.

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων,  θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι θα χρησιμοποιηθούν τα επιτόκια που ισχύουν στην επέτειο της καταβολής των ποσών ενίσχυσης, και θα διατηρηθούν για ένα έτος (μέχρι την επόμενη επέτειο).

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής  υπολογισμού τόκων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διορθώσεων, μπορείτε να ανατρέχετε στο εξής link http://eiead.64bit.gr , και να ακολουθείτε τις  παρακάτω οδηγίες:

ΒΗΜΑ 1o:  Συμπληρώνετε  στην οθόνη 1:  «Στοιχεία Περιόδου»,  τα κάτωθι:

 •στο πεδίο:  «πρώτη ημέρα υπολογισμού τόκων», την ημερομηνία κατάθεσης της ενίσχυσης από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,  και

 •στο πεδίο: «ημερομηνία κατάθεσης από τον Δικαιούχο», την «ημερομηνία κατάθεσης, στο λογαριασμό αδιαθέτων της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον Δικαιούχο».

Σημαντική Σημείωση:

Το σύστημα έχει προσαρμοστεί, ώστε να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία ημέρα της περιόδου, ως χρεώσιμη.  (π.χ. για την περίοδο 1/3/2013 – 15/3/2013,  οι τόκοι χρεώνονται για 14 ημέρες, και όχι για 15).

ΒΗΜΑ 2o: Συμπληρώνετε στην οθόνη 2: «Στοιχεία Οφειλής», τα κάτωθι :

• στο πεδίο: «αρχικό αχρεωστήτως καταβληθέν  ποσό», το προς ανάκτηση ποσό, που αναγράφεται στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης (χωρίς τόκους).

ΒΗΜΑ 3o:  Πατήστε πάνω στο πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», για την εμφάνιση της τελικής οφειλής προς κατάθεση, στο λογαριασμό αδιαθέτων  (ποσό περιλαμβανομένων των τόκων).

Διευκρινίσεις:

 1. Οι ημερομηνίες γίνονται δεκτές με τη μορφή: 15/7/2013, ή 15.7.2013, ή 15-7-2013, και

2) Τα ποσά γράφονται αριθμητικά, και όχι ολογράφως, χρησιμοποιώντας το σύμβολο κόμμα (,) για την υποδιαστολή. Το σύμβολο τελεία (.) μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιείται για τις χιλιάδες. π.χ. 6151,45 ή 6.151,45 . Δεν βάζουμε σύμβολα όπως ευρώ ή άλλους χαρακτήρες στα πεδία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

1)Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί στον Δικαιούχο από το ΕΙΕΑΔ  2 ή και παραπάνω δόσεις, ο υπολογισμός, γίνεται ξεχωριστά, ανά ημερομηνία καταβολής και ποσό δόσης (και όχι αθροιστικά τα ποσά των δόσεων).

Για παράδειγμα: κατάθεση ποσού 1.000 € την 20.2.2013 και ποσού 500 € την 25.3.2015: ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει δύο φορές, ανά ημερομηνία και ποσό κατάθεσης από το ΕΙΕΑΔ στον Δικαιούχο, δηλαδή ξεχωριστά για τα 1.000 € και ξεχωριστά για τα 500 €. Το τελικό ποσό για κατάθεση στο λογαριασμό αδιαθέτων θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο συνόλων.

Για οποιαδήποτε απορία ή επιβεβαίωση του τελικού ποσού μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρμόδια Αρχή, (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ), υπόψη κκ. Ιωαννίδη Ιωάννη, Τσουρέλη  Αγλαΐα και Ξαρχουλάκο Ανδρέα, στα τηλέφωνα 210 2120725, 210 2120748 και 210 2120769  προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες τιμές των επιτοκίων.

15/11/2016

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β-ΑΞΟΝΕΣ 4, 5 & 6 (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ)

16/06/2016

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β-ΑΞΟΝΕΣ 4, 5 & 6 (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

22/04/2016

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε συνέχεια των  εγκυκλίων για την  τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του. Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας ενημερώνουμε ότι οι τελευταίες αποπληρωμές για τη λήξη του έργου της Πρόσκλησης Β, θα πραγματοποιηθούν στις 11/5/2016 και  25/5/2016.

Επομένως, καλούνται οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει φακέλους αποπληρωμής και έχουν εκκρεμότητες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των χειριστών του ΕΦΔ, να υποβάλλουν σε συνεργασία με τους Συμβούλους Διαρθρωτικής Προσαρμογής, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τους, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αποπληρωμών.

Τέλος, καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής και οι Κλαδικοί Φορείς που λειτουργούν ως δομές στήριξης των επιχειρήσεων, να προβούν στην άμεση διάχυση της παρούσας ανακοίνωσης στις Δικαιούχες Επιχειρήσεις εποπτείας τους.

15/03/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ Δικαιούχες επιχειρήσεις, Σύμβουλουσ Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικουσ Φορείς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

Με αφορμή αιτήματα που διατυπώθηκαν στον Φορέα μας, διευκρινίζουμε ότι οι φάκελοι Αποπληρωμής θα υποβάλλονται έως 31.3.2016, ωστόσο οι Ασφαλιστικές και Φορολογικές Ενημερότητες μπορούν να υποβάλλονται έως τις 4.4.2016, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις για την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω Ενημερότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως 30.4.2016.

3/03/2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμ. πρωτ. 18682/18.2.16, σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής εποπτείας του Έργου,  ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους στο Έργο της Διαρθρωτικής Προσαρμογής της Πρόσκλησης Β’ (Δικαιούχες επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικοί Φορείς), να προβούν στο κλείσιμο όλων των εκκρεμοτήτων των φακέλων αποπληρωμής έως 31.3.2016. Η ημερομηνία αυτή είναι η ΤΕΛΙΚΗ ημερομηνία υποβολής φακέλων και συνόλου δικαιολογητικών. Η μη τήρηση της ανωτέρω ημερομηνίας υποβολής των εντύπων αποπληρωμής,αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ορθολογικής διαχείρισης του έργου, τα δικαιολογητικά Β’ φάσης της αποπληρωμής και ειδικότερα τα πιστοποιητικά από τα Πρωτοδικεία και οι ενημερότητες (ασφαλιστικές, φορολογικές) θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι 30.4.2016. Από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, και στην κατεύθυνση εξυγίανσης του έργου, ο ΕΦΔ θα εφαρμόσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ τα οριζόμενα στην συναφθείσα  σύμβαση  μεταξύ  αυτού  και της δικαιούχου επιχείρησης (βλ. άρθρα 12-15), προβαίνοντας ΑΜΕΣΑ στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας χρηματοδότησης, ενέργεια που γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ. αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως ισχύει.

Καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής και οι Κλαδικοί Φορείς που λειτουργούν ως δομές στήριξης των επιχειρήσεων, να προβούν εγγράφως στη διάχυση της παρούσας ανακοίνωσης στις δικαιούχες επιχειρήσεις.

23/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας μας θα δέχεται δικαιολογητικά της Β’ φάσης αποπληρωμής έως και 7.12.2015 (τελική ημερομηνία) για τις δικαιούχες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει φάκελο αποπληρωμής.

Επισημαίνεται, όσον αφορά στις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ότι αυτές θα πρέπει να ισχύουν έως και την 30η Δεκεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι φάκελοι αποπληρωμής θεωρούνται πλήρεις, εάν σε αυτούς έχει προσκομιστεί το κύριο σώμα (σύνολο) των αιτούμενων εντύπων 1-9 και των σχετικών συνοδευτικών παραστατικών, βάσει της από 12.08.2014 ανακοίνωσής μας. Σε κάθε περίπτωση, καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής, σε συνεργασία με τις δικαιούχες επιχειρήσεις, να διευθετήσουν άμεσα τυχόν εκκρεμότητες των φακέλων αποπληρωμής.

Παρέκκλιση  της  ανωτέρω προθεσμίας  από  τις  δικαιούχους επιχειρήσεις, θα  υποχρεώσει  το  ΕΙΕΑΔ  να  εφαρμόσει  τα οριζόμενα  στην  συναφθείσα  σύμβαση  μεταξύ  αυτού  και δικαιούχου επιχείρησης (άρθρα 12,13 και 15 της πρόσκλησης Β).

31/7/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ & Γ’.

10.7.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Β ΚΑΙ Γ

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει από την κήρυξη τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, η προθεσμία λήξης οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλων αποπληρωμής των Προσκλήσεων Β και Γ, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την από 12.6.2015 ανακοίνωση του Φορέα μας.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία παραλαβής από τον Φορέα μας δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω, εφόσον οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν φακέλους αποπληρωμής.

12/06/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ και Γ’

4/03/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΦΑΣΗ Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΦΑΣΗ

ΥΔ ΜΜΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΘΥ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ

3/03/2015

Τηλεκατάρτιση και Αποπληρωμή

Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος,  με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή,

ή εναλλακτικά

Με παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης , τα εντός-εκτός ωραρίου & τα εντός-εκτός επιχείρησης, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Τα παρουσιολόγια θα προσκομιστούν σε φωτοτυπίες μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση,

θα συμπληρώνετε το συνημμένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  όπου θα φαίνονται οι συνολικές ώρες παρακολούθησης και τα εντός-εκτός ωραρίου & εντός-εκτός επιχείρησης (για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά).

Το έντυπο θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία θα πιστοποιούνται από τον Φορέα Κατάρτισης και θα προσκομιστεί μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

22/1/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ & Γ’.

Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 28η Φεβρουαρίου 2015.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 30 Απριλίου 2015.

 31/10/2014

 Πρόσκληση Β’ – Αποπληρωμή

20/10/2014

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β-ΑΞΟΝΕΣ 4, 5 & 6

25.09.2014

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄
Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 30η Νοεμβρίου 2014. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 31 Ιανουαρίου 2015.

19.09.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

16.09.14

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΚΑΙ Γ’

12.09.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ADA Β4ΜΒΟΞ7Φ-51Ο

12/08/2014

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’

16/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι επιχειρήσεις της πρόσκλησης Β, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης της συμβουλευτικής, να συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό τoυς, το οποίο θα υποβληθεί στο ΕΙΕΑΔ κατά τη διαδικασία της αποπληρωμής (ΑΔΑ: 7ΑΡΙΟΞ7Φ-0Ν).

02/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α & Β: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

30/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ) 

26/5/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β & Γ

22/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ

20/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’

ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

19.05.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   –    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’
Παρακαλούμε για την συμπλήρωση του νέου υποδείγματος περιοδικής έκθεσης, για την υποβολή αιτημάτων διοικητικής επαλήθευσης, μετά από τροποποίηση ΤΔΠ.
Διαφορετικά, θα συμπληρώνεται το αναρτηθέν έντυπο της περιοδικής έκθεσης στις 12.04.2013.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΔΠ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ Γ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ).

 19.03.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’

Σας ενημερώνουμε ότι από την 9η Ιανουαρίου 2014 τα αιτήματα τροποποίησης φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου
υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με την διαδικασία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωσή μας.
Οι σχετικές εγκρίσεις κοινοποιούνται στους δικαιούχους μέσω της ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

09.01.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β & Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΔΠ

27.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Agenda Λάρισα

Agenda Πάτρα

Agenda Θεσσαλονίκη

Agenda Ηρακλείου

16.10.2013

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 6 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B’

Καλούνται οι επιχειρήσεις – Δικαιούχοι του ΑΞΟΝΑ 6, της Πρόσκλησης Β, οι  οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συμβασιοποίηση τους,

 1. 1.Να υποβάλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων.

Η είσοδος της επιχείρησης στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/b, αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική υποβολή της αίτησης (δηλαδή το AΦΜ της επιχείρησης και το password).

Όσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το ΑΦΜ της Σύμβασης, σε σχέση με την αρχική αίτηση υποβολής, θα χρησιμοποιήσουν ως ΑΦΜ ΕΙΣΟΔΟΥ το νέο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός, ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011.

Η προθεσμία για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων είναι η  25.10.2013. Παρακαλούμε πριν την υποβολή των τεχνικών δελτίων να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες στο σύστημα http://entry.eiead.gr/b οδηγίες.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία  (1) της υποβολής των Τεχνικών Δελτίων, μπορεί να υποβληθεί η έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης-συμβουλευτικής με την συμπλήρωση των αντίστοιχων καρτελών στο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με αναρτημένες στο σύστημα http://entry.eiead.gr/ba οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για πιθανές επεξηγήσεις, ανά Κλαδικό Σχέδιο Επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

1) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-1, Α6-2: κα Μαριαλένα Αρφάνη τηλ:210-2120749, e- mail:m.arfani@eiead.gr

2) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9,  Α6-11 , Α6-12, Α6-13: κα Ρουσιώτη Δήμητρα, τηλ: 2421068112,e- mail:d.roussioti@eiead.gr

3) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10 : κος Μπαρσάκης Δημήτρης, τηλ: 2752029781, e- mail: d.barsakis@eiead.gr

17.05.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε τους Κλαδικούς Φορείς, να αποστέλλουν, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραδοτέου της Συμβουλευτικής για κάθε επιχείρηση της Πρόσκλησης Β, ενημερωτική επιστολή στον Δικαιούχο της Πρόσκλησης Α΄
(υπ όψη κας Ελένης Λαμπριτζή ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος.  Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8. Ταχ. Κώδικας : 111 41).

Στην επιστολή αυτή να αναγράφεται:

 • Ο Κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου,
 • Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η επωνυμία της επιχείρησης για την οποία υποβάλλεται το παραδοτέο,
 • Ο τίτλος του παραδοτέου της Συμβουλευτικής, ο οποίος θα πρέπει να ταυτίζεται  με αυτόν που έχει δηλωθεί στο  υποβληθέν Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής

Πληροφορίες: 210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία, 2102120728 Ξυξή Ελένη

16.05.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ :  ΑΞΟΝΑΣ 6 (Αποτελέσματα – Δικαιολογητικά συμβασιοποίησης)

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 3ου Πρακτικού 30-4-2013), με AΔΑ ΒΕΝ30Ξ7Φ-6ΦΨ εγκρίνονται, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  Β’ / άξονας 6, του έργου με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,  του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» οι κάτωθι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται να  υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για την υπογραφή  συμβάσεων (σε φάκελο χρώματος πορτοκαλί ).

Η  προθεσμία υποβολής ορίζεται από   17/5/2013  έως  10/6/2013

Αναλυτικά  η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ως εξής:

 1. 1.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-1, Α6-2

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ρόδου του ΕΙΕΑΔ

στη δ/νση:  Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Θεμιστοκλή Σοφούλη 93 ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, 1ος  όροφος)

 ΤΚ 85100, Ρόδος.

 1. 2.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9,  Α6-11 , Α6-12, Α6-13

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Βόλου του ΕΙΕΑΔ στη δ/νση:

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Αθηνών 64 ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, ισόγειο) ΤΚ 38334, Βόλος.

 1. 3.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10

 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ναυπλίου του ΕΙΕΑΔ στη δ/νση:

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Λεωφ. Άργους  –  Ναυπλίου ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, 2ος  όροφος)

ΤΚ 21100, Τίρυνθα.

Οδηγίες και υποδείγματα δικαιολογητικών  έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις-προκηρύξεις της ιστοσελίδας του ΕΙΕΑΔ, με ημερομηνία 8/8/2012 και με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

12.04.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TO  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ Γ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ             (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ).

04.04.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», καλεί:A) Tους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Α’ τρόπο πληρωμής, να υποβάλουν έγγραφο αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 40% επί της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης », της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

B) Τους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής  (Α Δόση) και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 30% του φυσικού αντικειμένου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του εγκριθέντος προϋπολογισμού, υπολογιζόμενου σωρευτικά, με βάση τόσο τις ανθρωποώρες κατάρτισης όσο και τα παραδοτέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης», της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

Γ) Τους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής,  και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 80% του φυσικού αντικειμένου, να υποβάλλουν έγγραφο αίτημα λήψης ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% του εγκριθέντος προϋπολογισμού, και  να κοινοποιήσουν ταυτόχρονα, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης », της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

Ακολουθούν συνημμένα:

1.Αίτημα επαλήθευσης για τη λήψη προκαταβολής – Α’ τρόπος πληρωμής ΜΟΝΟ για την Α Δόση/ Α Τρόπο Πληρωμής

2.Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών για την καταβολή Α’ δόσης Γ’ τρόπου πληρωμής (30%),

3.Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών για την καταβολή Γ’ τρόπου πληρωμής (80%) ,

4.Υπόδειγμα τιμολογίου Επιχορήγησης (Αθεώρητο, χωρίς να αποτελεί έντυπο προς χρήση),

5.Νέα Υπεύθυνη Δήλωση de-minimis για τα έτη 2011, 2012 και 2013

6.Οδηγίες για την Διαδικασία Διοικητικής Επαλήθευσης των Δικαιούχων της Πρόσκλησης Β.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.Για την συμπλήρωση της Περιοδικής Έκθεσης Προόδου και του Δελτίου Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο. Για την Α δόση του Α τρόπου (Προκαταβολή), δεν απαιτείται υλοποίηση ΦΑ. Συνεπώς, δεν υποβάλλεται  Περιοδική Έκθεση.

2.Για την Τροποποίηση Τρόπου Πληρωμής της Σύμβασης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

3.Για την Διαδικασία Τροποποίησης Τεχνικών Δελτίων, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

4.Για όσους έχουν επιλέξει το Β’ τρόπο πληρωμής, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση σε εύθετο χρόνο.

5.Πιθανές διευκρινήσεις για όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε  να υποβάλλονται μόνο ανά Περιφέρεια.

28.02.2013

Επισημαίνουμε ότι από 25 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της Πρόσκλησης Β’ υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά.

Επομένως, δεν απαιτείται η αποστολή εγγράφων έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης από πλευράς δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, από την ανωτέρω ημερομηνία, η έγγραφη έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Φορέα μας.

25.2.2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β

Από σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης Β’  θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά.

Για τα προγράμματα που υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός πέντε ημερών.

Αρμόδια στελέχη για την καταγραφή πιθανών προβλημάτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι τα εξής:

1) Για την Περιφέρεια Αττικής -Θράκης: κα. Νάνη Ιωάννα,  τηλ:  2102120726, e – mail: i.nani@eiead.gr
2)Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου: κος. Αντωνίου Σπύρος,  τηλ.2610990284, e – mail: sp.antoniou@eiead.gr
3)Για την Περιφέρεια Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας:  κος Ευθυμίου Ρηγίνος,  τηλ: 2310726666, e – mail: e.reginos@eiead.gr
4) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ηπείρου & Ιόνιων Νησιών: Γουγουλιάς Δημήτρης, τηλ:2410257879,e- mail: d.gougoulias@eiead.gr
5) Για την Περιφέρεια Κρήτης: κος Χατζάκης Δημήτρης τηλ:2810314650, e- mail: d.hatzakis@eiead.gr
 6)Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κα.Κακά Ρία τηλ:2241035100, e- mail: r.kaka@eiead.gr

18.2.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή τρόπου υλοποίησης της κατάρτισης στην Πρόσκληση Β «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

(Δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3.6430/ΟΙΚ. 3.341 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, που λειτουργούν ως Δομή Στήριξης των επιχειρήσεων της Πρόσκλησης Β, και οι οποίοι επιθυμούν να μεταβάλλουν τον τρόπο υλοποίησης της κατάρτισης των επιχειρήσεων που μετέχουν στην Πρόσκληση Β, να υποβάλλουν επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης.

Το αίτημα τροποποίησης αφορά στις περιπτώσεις που ο Κλαδικός Φορέας είχε προτείνει κλασσική ή μεικτή κατάρτιση και επιθυμεί την τροποποίησή της.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τις ελάχιστες προδιαγραφές (σύμφωνα με την από 11/2/2013 απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ), που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Το αίτημα τροποποίησης, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, θα υποβάλλεται στο Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΕΙΕΑΔ, Δ/νση Κωστή Παλαμά 6-8, Τ.Κ 11 147 (υπόψη κας Λαμπριτζή 3ος όρ. τηλ. 210 2120737).

Πληροφορίες: Τιτοπούλου Γεωργία τηλ 210 2120743 – Ξυξή Ελένη τηλ. 210 2120728.

18.2.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11.2.2013)

 1. 1. Τροποποίηση της από 20-9-2012 εγκριτικής απόφασης (ΑΔΑ:B4ΘΓΟΞ7Φ-7Η )
 2. 2. Απόρριψη επιχειρήσεων που έχει μετατραπεί η νομική τους μορφή μετά τις 30-05-2011
 3. 3. Έγκριση επιχειρήσεων των οποίων έχει μετατραπεί η νομική τους μορφή
 4. 4. Απόρριψη επιχείρησης λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
 5. 5. Απόρριψη επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί μετά την 1-01-2008

11.1.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται:

 1. 1. Όσες επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το ΑΦΜ της σύμβασης, σε σχέση με την αρχική αίτηση υποβολής, και έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίησή τους με το ΕΙΕΑΔ, και
 2. 2. Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον εκκρεμότητα συμβασιοποίησης με το ΕΙΕΑΔ (βλ. ανακοίνωση πρόσκλησης Β της 05.12.2012).

να υποβάλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/b.

Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός, ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011.

Διευκρινήσεις:

 1. Για όσες επιχειρήσεις έχει γίνει αλλαγή ΑΦΜ, η είσοδος στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται, αφού καταχωρηθεί ως ΑΦΜ εισόδου το νέο ΑΦΜ και κωδικός ασφαλείας αυτός που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική υποβολή της αίτησης.
  1. Εξαιρούνται οι επισυναπτόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόμα σε έλεγχο συμβασιοποίησης και για τις οποίες θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για πιθανές επεξηγήσεις, καταγραφή και αποστολή των προβλημάτων ανά Κλαδικό Σχέδιο Επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

1) Για την Περιφέρεια Αττικής -Θράκης: κα. Παπαθανασίου Ειρήνη,  τηλ:  2102120723, e – mail: e.papathanasiou@eiead.gr

2)Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου: κος. Αντωνίου Σπύρος,  τηλ.2610990284, e – mail: sp.antoniou@eiead.gr

3)Για την Περιφέρεια Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας:  κος Ευθυμίου Ρηγίνος,  τηλ: 2310726666, e – mail: e.reginos@eiead.gr

4) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ηπείρου & Ιόνιων Νησιών: Γουγουλιάς Δημήτρης, τηλ:2410257879,e- mail: d.gougoulias@eiead.gr

5) Για την Περιφέρεια Κρήτης: κος Χατζάκης Δημήτρης τηλ:2810314650, e- mail: d.hatzakis@eiead.gr

6)Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κα.Κακά Ρία τηλ:2241035100, e- mail: r.kaka@eiead.gr

Συνημμένα Αρχεία:

Αριθμ. πρωτ επιχειρήσεων που βρίσκονται ακόμα σε έλεγχο συμβασιοποίησης

20.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 18ου Πρακτικου,7-12-2012),

με ΑΔΑ Β4ΜΕΟΞ7Φ – ΩΔΟ εγκρίνονται οι κάτωθι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα Κλαδικά

Σχέδια με ID 502- Α.Π 440, και ID 508- Α.Π 455. (πίνακας)

Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι ανωτέρω επιχειρήσεις, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα

για συμβασιοποίηση δικαιολογητικά , στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Ελλάδας με έδρα

την Λάρισα, ΔιεύθυνσηΕρμογένους 10,ΤΚ 41447 ,Τηλ. 2410-257879, Φαξ 2410-257879,

από7/01/2013 έως 18/01/2013.

20.12.2012

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – προϋπολογισμοί επιχειρήσεων μετά από αίτημα θεραπείας»

05.12.2012

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) θέτει σε  λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β.

Πιο συγκεκριμένα, καλούνται όλες οι επιχειρήσεις – Δικαιούχοι της Πρόσκλησης Β, με εξαίρεση τις επισυναπτόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόμα σε έλεγχο συμβασιοποίησης, να υποβάλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων.

 1. Η είσοδος της επιχείρησης στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/b, αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική υποβολή της αίτησης (δηλαδή το AΦΜ της επιχείρησης και το password).

Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός, ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011.

Η προθεσμία για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων είναι η  16η Δεκεμβρίου 2012. Παρακαλούμε πριν την υποβολή των τεχνικών δελτίων να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες οδηγίες.

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για πιθανές επεξηγήσεις, καταγραφή και αποστολή των προβλημάτων ανά Κλαδικό Σχέδιο Επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

1) Για την Περιφέρεια Αττικής -Θράκης: κα. Παπαθανασίου Ειρήνη,  τηλ:  2102120723, e- mail: e.papathanasiou@eiead.gr

2)Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου: κος. Αντωνίου Σπύρος,  τηλ.2610990284, e- mail: sp.antoniou@eiead.gr

3)Για την Περιφέρεια Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας:  κος Ευθυμίου Ρηγίνος,  τηλ: 2310726666, e – mail: e.reginos@eiead.gr

4) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ηπείρου & Ιόνιων Νησιών: Γουγουλιάς Δημήτρης, τηλ:2410257879,e- mail: d.gougoulias@eiead.gr

5) Για την Περιφέρεια Κρήτης: κος Χατζάκης Δημήτρης τηλ:2810314650, e- mail: d.hatzakis@eiead.gr

6)Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κα.Κακά Ρία τηλ:2241035100, e- mail: r.kaka@eiead.gr

Επισήμανση:

Για την καλύτερη παρακολούθηση και επίλυση των πιθανών προβλημάτων, λόγω του μεγάλου όγκου των προς υποβολή Τεχνικών Δελτίων, παρακαλούμε, όπως η επικοινωνία να γίνεται μέσω των ανωτέρω e-mail.

Διευκρινήσεις:

1.Όσες επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το ΑΦΜ της Σύμβασης, σε σχέση με την αρχική αίτηση υποβολής, προς το παρόν, δεν μπορούν να υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων. Με την επίλυση του τεχνικού θέματος θα ακολουθήσει σε άμεσο χρόνο σχετική ανακοίνωση ενεργοποίησης.

2.Για την έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης και την συμπλήρωση των αντίστοιχων καρτελών στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα αναρτηθεί προσεχώς ανακοίνωση.

Συνημμένα Αρχεία:

Πίνακες με αριθμ πρωτ επιχειρήσεων που βρίσκονται ακόμα σε έλεγχο συμβασιοποίησης

20.09.2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’: ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ορθή Επανάληψη)

05.09.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά από αιτήματα πολλών φορέων,  σχετικά με παράταση υποβολής των δικαιολογητικών της Πρόσκλησης Β,
σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία παρατείνεται έως Τρίτη 25/9/2012.
Με δεδομένο ότι πολλοί φορείς δεν απέστειλαν εγκαίρως τα επικαιροποιημένα στοιχεία των επιχειρήσεων που
θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθεί νέος πίνακας αποτελεσμάτων,
ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συμβασιοποίηση με τις επιχειρήσεις.
08.08.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,

Έγκριση των Αιτήσεων/Σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»,
στο πλαίσιο της με αριθμό 0.18806/οικ.3.3072/2010 (ΦΕΚ 1658/β) κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης  «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων,
που απασχολούν  1 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ )»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 1.4772/Οικ.3.868 /5−4−2011 όμοια απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 539), καθώς και με την υπ΄ αριθμόν 2.10940/οικ.3.1039/3-5-2012
(ΦΕΚ Β΄ 1463/3-05-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β

08.08.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ B NEO

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NEO

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Μ.Μ.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

28.05.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: “ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ  ΚΛAΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

15.05.2012

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B’:  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:
Με την υπ΄ αριθμόν 2.10940/Οικ.3.1039 (ΦΕΚ Β΄ 1463/3-5-2012) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 0.18806/οικ.3.3072/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης(ΦΕΚ Β΄ 1658),
όπως ίσχυε τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4772/οικ.3.868 /2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539)
και η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 117.300.000€.

ΦΕΚ Β΄ 1463/3-5-2012

20.04.2012

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,
  Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013.

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ META ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ON- OFF)

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού) που
  υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,
  κρίθηκαν μη αποδεκτές οι παρακάτω αιτήσεις:
  Πίνακας Α: Αιτήσεις που απορρίπτονται και λόγω μη έγκρισης του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής
  (Πρόσκληση Α) στο οποίο εντάσσεται η επιχείρηση.
  Πίνακας Β: Αιτήσεις που απορρίπτονται γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
  (Ο λόγος απόρριψης σημειώνεται με την ένδειξη Χ στο ανάλογο κριτήριο αποκλεισμού).
  Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 7 (ΦΕΚ 1658 τ. 2 18.10.2010) της Πρόσκλησης Β’, έχετε το
  δικαίωμα της ένστασης κατά της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσα σε χρονικό διάστημα
  δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ,
  www.eiead.gr . Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων πρέπει να είναι νομίμως
  υπογεγραμμένα και να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης.
  Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : enstasis.B@eiead.gr
  H  ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την 18200/1572
  (ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011)  Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

  Ελένη Λαμπριτζή