ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

08.08.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,

Έγκριση των Αιτήσεων/Σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της με αριθμό 0.18806/οικ.3.3072/2010 (ΦΕΚ 1658/β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν  1 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ )», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 1.4772/Οικ.3.868 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539), καθώς και με την υπ΄ αριθμόν 2.10940/οικ.3.1039/3-5-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1463/3-05-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β