ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄

25/9/2014

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄

Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 30η Νοεμβρίου 2014. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 31 Ιανουαρίου 2015.