ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 29/7/2016 – 12/8/2014

29/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σε συνέχεια παλαιότερων ανακοινώσεων μας, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

  • Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις λόγω ελλείψεων των φακέλων τους, διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.
  • Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης.
Η μη απόκριση, αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης.

 05/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σε συνέχεια των εγκυκλίων για την τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του.

Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

–          Κατά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής έχει διαπιστωθεί σειρά ελλείψεων, κυρίως όσον αφορά στο οικονομικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στην επιλεξιμότητα δαπανών. Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε κατάλληλες διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.

–         Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης δεδομένου του ότι η σχετική προθεσμία λήγει την11η Ioυλίου 2016.

4/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δικαιούχων της πρόσκλησης Γ’ και μόνο ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ, θα πρέπει να προβείτε στην υποβολή τελικού τεχνικού δελτίου στο σύστημα (στο οποίο να αποτυπώνεται το οριστικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), το οποίο και εκτυπώνετε και αποστέλλετε υπογεγραμμένο ταχυδρομικά στο ΕΙΕΑΔ συνοδευόμενο από τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης.

Επίσης απαιτείται η αποστολή και του Εντύπου 10 και – πλην των άλλων ΥΔ –  και Υπεύθυνης Δήλωσης Αποπληρωμής, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.eiead.gr – Αποπληρωμή).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ή άλλου βασικού στοιχείου του εντύπου 5 (ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) θα πρέπει να υποβάλετε επικαιροποιημένο έντυπο 5 (μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά αποπληρωμής) και – αν δεν το έχετε ήδη κάνει – να τηρήσετε την προβλεπόμενη διαδικασία (όπως έχει αποτυπωθεί στην ανακοίνωση «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ» / Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου / Αποπληρωμή).

10.7.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Β’ & Γ’

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει από την κήρυξη τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, η προθεσμία λήξης οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλων αποπληρωμής των Προσκλήσεων Β και Γ, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την από 12.6.2015 ανακοίνωση του Φορέα μας.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία παραλαβής από τον Φορέα μας δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω, εφόσον οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν φακέλους αποπληρωμής.

4/03/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΦΑΣΗ Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΦΑΣΗ

ΥΔ ΜΜΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΘΥ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ

 3/03/2015

Πρόσκληση Β’ & Γ’ Τηλεκατάρτιση και Αποπληρωμή

Ανακοίνωση τηλεκατάρτισης

Συγκεντρωτικά_τηλεκατάρτισης

19/9/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ

ΕΝΤΥΠΟ 10_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Υ.Δ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

entypo6b_orthi epanalipsi2

entypo6c_orthi epanalipsi2

entypο8c

entypo4_orthi epanalipsi2

12/08/2014

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’