ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αθήνα, 27/04/2017

AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σε σχέση με το ερώτημα υπ’ αρ. 1 «Δεν είναι σαφές αν ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και συγκεκριμένα για την προετοιμασία και  διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, θα πρέπει να μετακινείται εκτός Αθήνας προκειμένου να συμμετέχει στη διενέργεια των ελέγχων. Αν ναι ποιος είναι ο αριθμός των ελέγχων στους οποίους θα συμμετέχει και ποιόν θα βαρύνει το κόστος μετακίνησης και διαμονής;»

H απάντηση είναι ότι τα σχετικά κόστη βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζεται ότι  θα απαιτηθεί η διεξαγωγή 10 επιτοπίων ελέγχων (στους οποίους θα συμμετέχει ο ανάδοχος) εκτός Αθηνών για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» .

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 2 «Σε περίπτωση ενώσεων οι απαιτήσεις: 1) για το ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και 2) για την υλοποίηση από τον Ανάδοχο ενός έργου αντίστοιχης πολυπλοκότητας την τελευταία τριετία με συνολικό προϋπολογισμό ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου, θα πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά;».

H απάντηση είναι ότι τα κριτήρια αυτά αρκεί να πληρούνται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 3 «Όσον αφορά τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς στη σελίδα 27, αναφέρεται: ‘Προσφορά που σε ένα από τα δύο κριτήρια της τεχνικής προσφοράς βαθμολογηθεί σε λιγότερο από 80 απορρίπτεται και δεν προχωρά στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης’. Δεν είναι κατανοητό εάν ο εν λόγω όρος αναφέρεται στις ομάδες κριτηρίων (Α και Β) ή στα κριτήρια, τα οποία όμως είναι τρία».

H απάντηση είναι ότι η ελάχιστη βαθμολόγηση 80 πρέπει να πληρείται και στα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης (δηλαδή και στο Α1 και Α2).

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 4 «Στις σελ. 17-18, άρθρο 2: Ενώσεις Προσώπων, σημείο β, αναφέρετε: «Επιπρόσθετα οι Ενώσεις προσώπων πρέπει να υποβάλλουν και απόφαση αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης, από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση και το Διαγωνισμό, και με την οποία συστήνεται η Ένωση….-ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής». Οι ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Μελών της Ένωσης απαιτείται να προσκομιστούν στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της Ένωσης; και υπάρχει η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικού Ένωσης;».

H απάντηση είναι ότι η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά την κατάθεση των λοιπών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως ορίζεται στη σελίδα 18 της προκήρυξης.

Υποβολή συμφωνητικού ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί τότε.