ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

03/10/2014
Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα “Στέγαση και Επανένταξη”
 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ΝΠΔΔ, είναι δυνατή η ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης του Σχεδίου από άλλο εταίρο, αρκεί να αποτυπώνεται αναλυτικά στην Αίτηση ο ρόλος του κάθε ενός. Αρμόδιος για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά και για τη συνολική υλοποίηση του Σχεδίου είναι ο Δικαιούχος, ο οποίος θα συνυπογράφει και όλες τις δαπάνες του έργου.