ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

11.04.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ., ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Άξονας Προτεραιότητας 4

Άξονας Προτεραιότητας 5

Άξονας Προτεραιότητας 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ