ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Αθήνα, 30/01/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

 Με δεδομένη τη λήξη του Προγράμματος στις 31.12.2016, καλούνται όλοι οι Φορείς υλοποίησης, εκτός από τη συμπλήρωση της πλατφόρμας που έχει ήδη ζητηθεί με προηγούμενη ανάρτηση, να αποστείλουν:

μαζί με το αίτημα και τα παραστατικά της αποπληρωμής,

– το συγκεντρωτικό excel για όλες τις δόσεις καθώς και συγκεντρωτικά ατομικά για τη στέγαση και την εργασιακή  επανένταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

– την προβλεπόμενη από την Πρόσκληση απολογιστική έκθεση.

Για τη συμπλήρωση των excel επισημαίνουμε τα εξής:

– Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί με τη μορφή που σας δίνεται, γιατί τα σύνολα προκύπτουν από τύπους οι οποίοι θα δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Επειδή θα προσθέσετε γραμμές που θα ανταποκρίνονται στον αριθμό των ωφελούμενών σας, θα πρέπει να πατάτε στα οριζόντια και κάθετα σύνολα για να βλέπετε τους τύπους  και να τους χρησιμοποιείτε.

– Οι στήλες D «Στέγαση» και E «Εργασιακή Επανένταξη», επειδή είχαν αρκετά λάθη, χρειάζονται επανέλεγχο και συμπλήρωση με επίκαιρα στοιχεία.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων είναι μέχρι  28.02.2017.