ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: Πρόσκληση Β’ & Γ’ Τηλεκατάρτιση και Αποπληρωμή

3/03/2015

Τηλεκατάρτιση και Αποπληρωμή

Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος,  με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή,

ή εναλλακτικά

Με παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης , τα εντός-εκτός ωραρίου & τα εντός-εκτός επιχείρησης, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Τα παρουσιολόγια θα προσκομιστούν σε φωτοτυπίες μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση,

θα συμπληρώνετε το συνημμένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  όπου θα φαίνονται οι συνολικές ώρες παρακολούθησης και τα εντός-εκτός ωραρίου & εντός-εκτός επιχείρησης (για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά).

Το έντυπο θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία θα πιστοποιούνται από τον Φορέα Κατάρτισης και θα προσκομιστεί μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.