ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ & Γ’.

22/1/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ & Γ’.

Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 28η Φεβρουαρίου 2015.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 30 Απριλίου 2015.