ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 17/01/2019

Για την ενημέρωση των Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος επισυνάπτουμε τέσσερα αρχεία:

Οδηγίες προς τους Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος,

Σφραγίδα

Ράχες φακέλων και

Excel συγκεντρωτικό και ατομικά.

Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί και το προβλεπόμενο στις σελ. 17-18 της Πρόσκλησης, υπόδειγμα Έκθεσης Φυσικού Αντικειμένου για τη λήψη της δεύτερης δόσης.

Η Διαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.