ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΤΥΠΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 26/06/2018

ΕΝΤΥΠΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ      

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) και της υπ΄αρ.Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4) Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη των ωφελουμένων στο πρόγραμμα:

  1. Προφίλ ωφελούμενου (συμπληρώνεται για όλα τα άτομα άνω των 18 ετών).
  2. Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης – Ατομικό ή Οικογενειακό (Σημειώνεται ότι το παρόν υποβάλλεται ως ο προγραμματισμός του Φορέα για τον ωφελούμενο. Το Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης, όπως αυτό συμφωνείται, συνυπογράφεται και επικαιροποιείται για τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματά του μεταξύ Δικαιούχου/Διαχειριστή και Ωφελούμενου, τηρείται στον ατομικό φάκελο του κάθε ωφελούμενου και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του ατομικού/οικογενειακού συμφωνητικού μεταξύ ωφελούμενου, δικαιούχου και διαχειριστή, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ).
  3. Βεβαίωση διαμονής σε Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
  4. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό των ανωτέρω δομών ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.
  5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό του Δικαιούχου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του ωφελούμενου φορολογικού έτους 2016 και πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9).
  7. Δελτίο Ταυτότητας/ Άδεια Διαμονής του ωφελούμενου.
  8. Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων, ιατρική γνωμάτευση ότι δεν πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Το λογότυπο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» θα αναρτηθεί στο site του ΕΙΕΑΔ ή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Δικαιούχους Φορείς με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν χωρίς το λογότυπο του Προγράμματος.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και το Διαβιβαστικό έγγραφο κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆), Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141, 2ος όροφος, – Αθήνα, µε την ένδειξη:

«Δικαιολογητικά ωφελουμένων – Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» – Τμήμα Πρωτοκόλλου

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά παρέχονται από το ΕΙΕΑΔ και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2120746 και 210 5281152