ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αθήνα, 22/06/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) και της υπ΄αρ.Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4) Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης (υπ΄αρ.19399/Δ1.6841/30-04-2018 Υ.Α. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΔΑ: 94ΞΖ465Θ1Ω-8ΕΩ) στον Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.