ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

10.02.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σας ενημερώνουμε ότι από την 9η Ιανουαρίου 2014 τα αιτήματα τροποποίησης φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με την διαδικασία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωσή μας. Οι σχετικές εγκρίσεις κοινοποιούνται στους δικαιούχους μέσω της ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.