ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 12/05/2017

Σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και  την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/ 10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέχισής του, καλούνται οι φορείς υλοποίησης να αποστείλουν στη Διαχειριστική Αρχή το αργότερο έως 12 Ιουνίου 2017, Αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

Σε ότι αφορά τους νέους ωφελούμενους που ο φορέας αιτείται την ένταξή τους στο πρόγραμμα,  μαζί με την Αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα:

  • Προφίλ ωφελούμενου (συμπληρώνεται για όλα τα άτομα άνω των 18 ετών)
  • Ατομικό πλάνο επανένταξης
  • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας  από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου, σύμφωνα με την τυπολογία της FEANTSA
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού  έτους 2016 ή του προηγούμενου έτους αν η φορολογική δήλωση δεν έχει ακόμα υποβληθεί
  • Πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9)
  • Βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών ή της Kοινωνικής Yπηρεσίας του Δήμου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, και
  • Έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου.

Μετά την εξέταση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης και των φακέλων των υπό ένταξη ωφελουμένων από τη Διαχειριστική Αρχή, θα ακολουθήσει η υπογραφή της νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου/Φορέα Διαχείρισης και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, το υπόδειγμα και οι όροι της οποίας θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ.