ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 15/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο Προγράμμα Διαύγεια των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των επιχορηγούμενων φορέων: Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων, Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως συνολικά, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο μέλλον.