ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αθήνα, 08/02/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Σε συνέχεια της ανάρτησης της 30ης Ιαν. 2017, διευκρινίζουμε ότι στο excel για την αποπληρωμή, στα φύλλα «συγκεντρωτικό» και «συγκεντρ. με επιπλ. χρηματοδότηση», στις στήλες H, M, R, και H, M, R, W αντίστοιχα, που αφορούν τις δηλωθείσες δράσεις επανένταξης, θα πρέπει να συμπληρώσετε με βάση τα πραγματικά σας στοιχεία, ένα από τα πιο κάτω:

Συμβάση εργασίας  ή  Έναρξη επιχείρησης  ή  Εργόσημο  ή  Έναρξη ΚΟΙΝΣΕΠ.