ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Αθήνα, 17/02/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Σε συνέχεια των αναρτήσεών μας της 30ης Ιαν. 2017 και της 8ης Φεβρ. 2017, σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής του φακέλου αποπληρωμής, παραμένει η 28η Φεβρουαρίου 2017, όπως έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01/02/2016.
Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνονται δεκτοί φάκελοι αποπληρωμής και οι συνέπειες που θα προκύψουν, θα βαρύνουν τον Τελικό Δικαιούχο.
Μετά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής, θα ζητηθεί από τους Φορείς να αποστείλουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.
Το σχετικό Υπόδειγμα θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη ανάρτηση.