ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αθήνα, 30/12/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας του Προγράμματος (31.12.2016) παρακαλούνται όλοι οι Φορείς να έχουν ολοκληρώσει την συμπλήρωση των στοιχείων των σχεδίων τους στην πλατφόρμα,  πριν την υποβολή του αιτήματος αποπληρωμής.  Τα αιτήματα αποπληρωμής  Φορέων που δεν έχουν τηρήσει αυτή την προϋπόθεση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής είναι μέχρι  28.02.2017.