ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Αθήνα, 23/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» λειτουργούν κανονικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.