ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α : ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

17.05.2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΞΟΝΑΣ 6
Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς του Άξονα 6, που έχουν υποβάλλει ΤΔΥ στην Πρόσκληση Α΄, να προσκομίσουν σε έντυπη και να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή, μέχρι και την Παρασκευή 31/5/2013, το ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, σύμφωνα με το από 22.06.2012 αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα.
Παρακαλούμε, στην εξωτερική σελίδα του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου (π.χ Α6 – 10).
Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην κάτωθι διεύθυνση: ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8. Ταχ. Κώδικας : 111 41
Το ηλεκτρονικό αρχείο (pdf), καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα (http://entry.eiead.gr/a), στην οποία υποβλήθηκαν και
τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς.
Οι φορείς θα ειδοποιηθούν άμεσα μετά την έγκριση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, για την καταβολή του 50% του προϋπολογισμού του Υποέργου.
Πληροφορίες δίδονται στα εξής τηλέφωνα: 210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία & 2102120728 Ξυξή Ελέν