ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΟΝΑΣ 6

16.01.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΟΝΑΣ 6

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

να υποβάλλουν άμεσα στο ΕΙΕΑΔ, Κωστή Παλαμά 6-8 Τ.Κ 111 41, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα ποσά χρηματοδότησης που ανακοινώθηκαν στις 7.5.2012.

Πρόσωπα επικοινωνίας: Τιτοπούλου Γεωργία 210 2120743, Ξυξή Ελένη 210 2120728

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ