ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β-ΑΞΟΝΕΣ 4, 5 & 6 (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Αθήνα, 16/06/2016

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β-ΑΞΟΝΕΣ 4, 5 & 6 (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)