ΕΙΕΑΔ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΕΑΔ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ

20.03.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το Έργο:

«Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών»