ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (σχετική η από 20-2-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

16.03.2012

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση σύμβασης με Ανάδοχο που θα αναλάβει το νομικό έλεγχο των φακέλων που θα παραδοθούν σε αυτόν, με σκοπό τη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων συμβάσεων με τους φορείς (επιχειρήσεις ή κλαδικούς φορείς), των οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν στα πλαίσια των Πράξεων «Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 − 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄), «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄)» και «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄)». που προκήρυξε η ανώνυμη εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και ήδη «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)»,

ως κατωτέρω αναλύεται.

Κωδικός Αριθμός Προμήθειας (κωδικός CPC:861, κωδικοί CPV: 74110000-3, 74113000-4).
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % (4.600 €).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.ΕΑ.Δ.).

Η εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» συστάθηκε ως θυγατρική του Ο.Α.Ε.Δ. με το άρθρο 9 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258/6-11-2001).

Στην εταιρεία αυτή είχαν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” [βλ. υπ’ αριθμ. 64699/5812/19.9.2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 2059/Β/6.10.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9.7682/οικ.6.955/03.06.2009 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1253/Β/25-6-2009) και με την υπ΄ αριθμ. 0.13463/οικ.6.2366/20-7-2010 (ΦΕΚ 1170/Β/4-8-2010) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης].

Με το υπ΄ αριθμόν 9.4075/οικ.6.552/15-04-2009 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, επιβεβαιώθηκε ότι η ΕΚΑΕ ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β’ και Γ’ .

Με το άρθρο 88 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», αφενός καταργήθηκαν (από 1.9.2011, σύμφωνα με την παράγραφο 13), οι ανώνυμες εταιρείες «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.», αφετέρου δε συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)», εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την παράγραφο 13 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ανωνύμων εταιρειών.

Το Ε.ΙΕ.Ε.Α.Δ., ως καθολικός διάδοχος της εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», διαχειρίζεται τις κάτωθι Προσκλήσεις:
Α. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1−49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’)
Β. «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄)» (ΦΕΚ Β΄ 1658), [βλ. υπ’ αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072/18.10.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4772/ΟΙΚ.3.868/5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539)].
Γ. «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄)» [βλ. αριθμ. 0.18808/Οικ3.3073/18.10.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 1659), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4773/ΟΙΚ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539)].

Για την υποβοήθηση του έργου των ως άνω Προσκλήσεων, εκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 1.6859/6.1244/27-7-2011 Απόφαση ΄Ενταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΚΑΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κωδ. ΟΠΣ 348091) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, εντάσσεται στο θεματικό ΄Αξονα προτεραιότητας 6 (΄Αξονες Προτεραιότητας 16, 17 και 18) και υπεγράφη το αντίστοιχο Σύμφωνα Αποδοχής ΄Ορων.

Στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. www.eiead.gr διατίθενται όλα τα κείμενα των ανωτέρω Προσκλήσεων (Α, Β και Γ). Τέλος, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι αναρτημένα και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία, Αποφάσεις ΄Ενταξης, κλπ.

Με δεδομένο ότι οι υποβληθείσες προτάσεις, για έκαστη από τις ανωτέρω διακηρύξεις/προσκλήσεις ανέρχονται σε εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις (674) για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄, σε είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (20.955) για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ και σε οκτακόσιες είκοσι επτά (827) για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄. στόχος του έργου είναι: α- η σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κατάρτιση συμβάσεων για τις εγκεκριμένες προτάσεις των επιχειρήσεων, β- η παροχή συνδρομής και η άμεση επίλυση των ζητημάτων που τυχόν θα ανακύψουν κατά το στάδιο αυτό, γ- η άμεση απόκριση του Αναδόχου, ούτως ώστε να διεκπεραιωθεί τάχιστα το έργο και να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό τα κείμενα των συμβάσεων στις επιχειρήσεις και τους κλαδικούς φορείς.

Στην ομάδα του Αναδόχου θα παραδοθεί έντυπο κείμενο σύμβασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις των κλαδικών φορέων – αναδόχων (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’) και των επιχειρήσεων – δικαιούχων (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄).

΄Εργο του Αναδόχου είναι η τελική διαμόρφωση του κειμένου των συμβάσεων και η συμπλήρωσή του, ώστε το κείμενο εκάστης συμβάσεως να είναι έτοιμο προς αποστολή στον αντισυμβαλλόμενο και υπογραφή από αυτόν. Ειδικότερα, έργο του Αναδόχου είναι:

 • 1. Ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων των αντισυμβαλλομένων,
 • 2. Η καταχώριση των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και των νομίμων εκπροσώπων τους.
 • 3. Η συμπλήρωση των κενών πεδίων της σύμβασης εκάστου αντισυμβαλλομένου, με βάση τα στοιχεία του φακέλου που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.
 • 4. Η διαρκής επικοινωνία με τον υπεύθυνο που θα οριστεί από πλευράς Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και ενημέρωση για την πορεία του έργου και τα ζητήματα που τυχόν ανέκυψαν.

Για την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου, θα παραδοθούν σε αυτόν από το ΕΙΕΑΔ φάκελοι με τα απαραίτητα έγγραφα προς συμπλήρωση των συμβάσεων.

Το έργο που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις, κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί στη φάση συμβασιοποίησης κάθε μιάς από τις παραπάνω Προσκλήσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄).

 • Η Α΄ ΦΑΣΗ ( ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’) διαρκεί το μέγιστο επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα ειδοποιηθεί από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για την έναρξή της.
 • Η Β΄ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ) διαρκεί το μέγιστο δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα ειδοποιηθεί από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για την έναρξή της.
 • Η Γ΄ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄) διαρκεί το μέγιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα ειδοποιηθεί από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για την έναρξή της.
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι σε κάθε περίπτωση αποκρίνεται επαρκώς, εφόσον παραδίδει ενενήντα έξι (96) συμπληρωμένες συμβάσεις ημερησίως εντός των ως άνω χρονικών διαστημάτων.

Ελάχιστα Προσόντα του Αναδόχου. Ο ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δικηγορική εταιρεία) ή ένωση προσώπων θα πρέπει να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή να λειτουργεί ως δικηγορική εταιρεία τουλάχιστον επί τριετία.

Υπεύθυνοι Έργου

O Ανάδοχος θα συνδράμει τo Ε.Ι.Ε.Α.Δ. καθ΄ όλη τη διάρκεια των ως άνω φάσεων. Προς τούτο, θα ορίσει με την προσφορά του αρμόδιο/ους – υπεύθυνο/ους του ΄Εργου, ο/οι οποίος/οι αναλαμβάνει/ουν, χωρίς καμμία επιπλέον δαπάνη: α- την άμεση απόκριση σε οποιαδήποτε κλήση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., β- την άμεση επίλυση οιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια του έργου, γ- την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών, δ- τη συμμόρφωση της ομάδας έργου του Αναδόχου προς τις τυχόν οδηγίες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Ο/οι υπεύθυνος/οι του έργου αναλαμβάνουν και την επικοινωνία του Αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή, ε- τέλος, ο / οι υπεύθυνος /οι του έργου θα υποχρεούνται, εκπροσωπώντας τον Ανάδοχο, να συμμετέχουν σε συσκέψεις με στελέχη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., όποτε και όταν καλούνται προς τούτο.

Ο Υπεύθυνος του ΄Εργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι προσόντα:

 • – Πανεπιστημιακό δίπλωμα αναγνωρισμένης νομικής σχολής.
 • – Συνεκτιμάται Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος στο Ευρωπαϊκό ή στο Δημόσιο Δίκαιο, ή στο Δίκαιο των Συμβάσεων.

 – ΄Αριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

 • – Σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, τουλάχιστον δέκα (10) ετών, στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο (Ευρωπαϊκό ή Δημόσιο Δίκαιο ή Δίκαιο Συμβάσεων), ή και στην εξέλεγξη νομιμοποιητικών εγγράφων εταιρειών.
 • – Αποδεδειγμένη γνώση του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, καθώς και της ευρωπαϊκής πρακτικής σε συναφή θέματα θεωρούνται απαραίτητες.
 • Ομάδα ΄Εργου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει Ομάδα ΄Εργου αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) – πέραν του Υπευθύνου του ΄Εργου – στελέχη με τα ακόλουθα προσόντα:

Προσόντα της Ομάδας ‘Εργου.

 • – Πανεπιστημιακό δίπλωμα αναγνωρισμένης νομικής σχολής.
 • – διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος (συνεκτιμάται).
 • – γνώση ξένης γλώσσας (συνεκτιμάται).
 • – Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο (Ευρωπαϊκό ή Δημόσιο Δίκαιο ή Δίκαιο Συμβάσεων), ή και στην εξέλεγξη νομιμοποιητικών εγγράφων εταιρειών.

Αντικατάσταση του Υπευθύνου του ΄Εργου και των στελεχών του Αναδόχου επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και πάντοτε με την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και από ώρα 09.00 έως 18.30’.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Με το παρόν σας καλούμε να υποβάλετε, μέχρι την 2-4-2012 και ώρα 14.00’, Προσφορά, στη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) – Κωστή Παλαμά 6 – 8 , Αθήνα, Τ.Κ. 11141 – υπόψιν κας Χασιώτη – τηλ. 210 – 2120700 – εσωτερικό 190, 210 – 2120790, 2ος όροφος, γραφείο 211.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Προσφορά σας θα αποτελείται από:

Α- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία (επί ενώσεως προσώπων, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από κάθε μέρος της ένωσης. Σε περίπτωση δικηγορικής εταιρείας, από τον ή τους διαχειριστές της):
i. θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησής σας
ii. θα δηλώνετε ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σας
iii. θα δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε, σε περίπτωση που κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσετε Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η προ τριετίας εγγραφή εκάστου φυσικού προσώπου που απαρτίζει την ομάδα έργου (συμπεριλαμβανομένου του Υπευθύνου του ΄Εργου) σ` αυτόν και η άσκηση του επαγγέλματός του, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένο, χωρίς να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και μη τελώντας σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός του.
iv. θα δηλώνετε τα πρόσωπα που θα απαρτίσουν την Ομάδα ΄Εργου, τον /τους Υπεύθυνο/ους του ΄Εργου, καθώς και τα προσόντα ενός εκάστου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
iv. (σε περίπτωση δικηγορικής εταιρείας) ότι αναλαμβάνετε, σε περίπτωση που κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσετε επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας σας, με όλες τις τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου περί καταστατικών τροποποιήσεων, περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και περί μη λύσεως.

Β- Οικονομική Προσφορά, στην οποία θα δίδεται τιμή ανά μονάδα (σύμβαση) του έργου. Η τιμή θα δίδεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε Ευρώ. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των τιμών.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η αμοιβή στο σύνολό της δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα καταβάλλεται σε δόσεις, υπολογιζόμενη ανά τιμή μονάδος, με την οριστική παραλαβή έκαστης ΦΑΣΗΣ. Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Καθ. Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστόπουλος