ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Εκτύπωση

ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση

3η Τροποποίηση

4η Τροποποίηση

5η Τροποποίηση

Η με αριθ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ293/12-4-2013 Ορθή Επανάληψη 24-04-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.