Example of Section Blog layout (FAQ section)

02/09/2016

ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

            Στις 08.08.2016 δημοσιεύθηκε ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147), με τον οποίο θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο προμηθειών δημοσίου τομέα.

Oι προμήθειες που προκηρύχθηκαν έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 διενεργούνται και ολοκληρώνονται (έως και την εκτέλεση της σύμβασης ) σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Οι προμήθειες που προκηρύσσονται από την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 ακολουθούν το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου:

Oι Δικαιούχοι που προκήρυξαν αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016, διενεργούν τους διαγωνισμούς και εκτελούν τις συμβάσεις που θα προκύψουν σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Οι Δικαιούχοι που θα προκηρύξουν μετά την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 θα πρέπει να συντάξουν σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και να τα υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη.

Δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής επί σχεδίων που συντάχθηκαν με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν προκήρυξαν έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016, θα πρέπει να συντάξουν νέα σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και να τα υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να λάβουν εκ νέου σύμφωνη γνώμη.

 

 

29/07/2016

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σε συνέχεια παλαιότερων ανακοινώσεων μας, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

  • Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις λόγω ελλείψεων των φακέλων τους, διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.
  • Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης.
Η μη απόκριση, αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης.

 
E-mail

19/07/2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Απόφαση του Νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου περί ορισμού φυσικού προσώπου, ως Διαχειριστή Λογαριασμού.
  2. Επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να υπογραφούν τα έντυπα α) Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού και β) Υπεύθυνη Δήλωση – Απόδειξη παραλαβής συσκευής παραγωγής κωδικών μιας χρήσης (token).
  3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή του ΠΣΥΠΟΔΕ απαιτείται αρχική εγγραφή και παραλαβή κωδικών πρόσβασης έπειτα από επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιόπουλο Άρη, τηλ. 210-5281255.

Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι εντός των ημερών θα σας αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών η υπ’ αριθμ.πρωτ. 25046/5512/24.06.2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί Ορισμού Διαχειριστών Έργων, η οποία αφορά στον ορισμό Διαχειριστών για τα έργα της ΣΑΕ 093/8 με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

 

 

13/07/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π. 2696/27-6-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 


 

 

 

05/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ 

Σε συνέχεια των εγκυκλίων για την τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του. 

Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

-          Κατά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής έχει διαπιστωθεί σειρά ελλείψεων, κυρίως όσον αφορά στο οικονομικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στην επιλεξιμότητα δαπανών. Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε κατάλληλες διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.

-         Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης δεδομένου του ότι η σχετική προθεσμία λήγει την 11η Ioυλίου 2016. 

 


Σελίδα 11 από 34