Example of Section Blog layout (FAQ section)

26/06/2018

ΕΝΤΥΠΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ          

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) και της υπ΄αρ.Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4) Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη των ωφελουμένων στο πρόγραμμα:

 1. Προφίλ ωφελούμενου (συμπληρώνεται για όλα τα άτομα άνω των 18 ετών).

 2. Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης - Ατομικό ή Οικογενειακό (Σημειώνεται ότι το παρόν υποβάλλεται ως ο προγραμματισμός του Φορέα για τον ωφελούμενο. Το Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης, όπως αυτό συμφωνείται, συνυπογράφεται και επικαιροποιείται για τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματά του μεταξύ Δικαιούχου/Διαχειριστή και Ωφελούμενου, τηρείται στον ατομικό φάκελο του κάθε ωφελούμενου και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του ατομικού/οικογενειακού συμφωνητικού μεταξύ ωφελούμενου, δικαιούχου και διαχειριστή, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ). 

 3. Βεβαίωση διαμονής σε Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

 4. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό των ανωτέρω δομών ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

 5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό του Δικαιούχου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του ωφελούμενου φορολογικού έτους 2016 και πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9).

 7. Δελτίο Ταυτότητας/ Άδεια Διαμονής του ωφελούμενου.

 8. Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων, ιατρική γνωμάτευση ότι δεν πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Το λογότυπο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» θα αναρτηθεί στο site του ΕΙΕΑΔ ή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Δικαιούχους Φορείς με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν χωρίς το λογότυπο του Προγράμματος.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και το Διαβιβαστικό έγγραφο κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141

2ος όροφος, - Αθήνα

µε την ένδειξη

«Δικαιολογητικά ωφελουμένων - Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Τμήμα Πρωτοκόλλου

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά παρέχονται από το ΕΙΕΑΔ και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2120746 και 210 5281152

 

22/06/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ            

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) και της υπ΄αρ.Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4) Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης (υπ΄αρ.19399/Δ1.6841/30-04-2018 Υ.Α. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΔΑ: 94ΞΖ465Θ1Ω-8ΕΩ) στον Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

 

22/02/2018

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση Σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμού άνω των 100.000€ όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους κοινωνικούς ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις με παράλληλες δράσεις υποστήριξης και εργασιακής επανένταξης.   

Το Πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες:

 • Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε  Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια,
 • Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία),
 • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
 • Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης που καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, συμπράττουν με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ή Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ή Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ν. 2646/1998 (Α’ 236) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την ομάδα στόχο.

Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι η 30η Μαρτίου 2018.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης (ΕΙΕΑ∆), στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141

2ος όροφος, – Αθήνα

µε την ένδειξη

«Αίτηση Χρηματοδότησης – Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Τμήμα Πρωτοκόλλου

 

Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από το ΕΙΕΑ∆ στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2120753, 210 2120746 και 210 2120768.

 

 

14/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τεχνικού δελτίου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΑΕ)» κωδ. 5001171/ Κ.Π. 2016ΣΕ33410020 και Δικαιούχο το Ε.Ι.Ε.Α.Δ για το έργο  «Ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά εργασίας (ζήτηση και προσφορά εργασίας)».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

07/09/2017

1. Επειδή ο κωδικός χρηματοδότησης του Προγράμματος αλλάζει, απαιτείται νέα σφραγίδα σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο No 1- σφραγίδα.

2. Οι φάκελοι για την πληρωμή των δόσεων πρέπει να υποβάλονται πλήρεις, δηλ. μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων παραστατικών.

3. Οι φάκελοι πρέπει να περιέχουν  τα παραστατικά, έτσι όπως ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση και μόνο αυτά.  Όλα τα επιπλέον που πιθανόν απαιτούνται από τις διαδικασίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας κ.λ.π. θα πρέπει να τηρούνται από           τους    Φορείς ως αρχεία στην έδρα τους για πιθανούς ελέγχους, αλλά να μην αποστέλλονται για έλεγχο στην Αρχή Διαχείρισης.

4. Τα χρώματα των φακέλων που υποβάλλονται στην Αρχή Διαχείρισης για έλεγχο θα πρέπει να είναι σιέλ για τα σχέδια με κωδικό Α, ροζ ανοιχτό για τα σχέδια με κωδικό Λ και πράσινο ανοιχτό για τα σχέδια με κωδικό Θ.  Επίσης, να έχουν πλάγιες ετικέτες με τον αριθμό         Σχεδίου, την επωνυμία του Τελικού Δικαιούχου/Διαχειριστή και την δόση σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο No 2- ράχες φακέλων.

5. Οι Φορείς δεν υποχρεούνται πλέον να συμπληρώνουν πλατφόρμα. Αντ’ αυτής καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία των ωφελούμενων, απαραίτητα για την αξιολόγηση του προγράμματος στο συγκεντρωτικό excel, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

     Νο 3 - Συγκεντρωτικό και ατομικά excel - 2017.

6. Πριν από την συμπλήρωση των φύλλων excel (συγκεντρωτικό και ατομικά) είναι εντελώς απαραίτητο να μελετηθούν οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.

     Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι τα παραστατικά και τα αντίστοιχα  ποσά καταχωρούνται μόνο στα ατομικά.  Στο συγκεντρωτικό τα ποσά έρχονται αυτόματα με σύνδεση από τα ατομικά.

7. Τα αρχεία που πρέπει να τηρούν στην έδρα τους οι Φορείς αφορούν στα κάτωθι:

7.1.        Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης

- Αίτηση χρηματοδότησης και Προγραμματική Σύμβαση με τυχόν τροποποιήσεις της

- Απόφαση ορισμού του Επιστημονικά Υπευθύνου και του ατόμου, που είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, δείγμα υπογραφής).

- Εκθέσεις και τυχόν πορίσματα ελέγχου.

- Γενική αλληλογραφία με την Αρχή Διαχείρισης και άλλους φορείς.

- Αλληλογραφία παρακολούθησης τυχόν συστάσεων.

- Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης σε τυχόν συστάσεις

7.2.     Φάκελος Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου

- Αρχείο της Κοινωνικής Λειτουργού με το συνολικό αριθμό των ωφελουμένων, τις ενέργειες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, με τα αντίστοιχα συμπληρωμένα έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα, όπως συμφωνητικά, παρουσιολόγια με υπογραφές συμμετεχόντων       κ.α.

- Μισθωτήρια, συμφωνητικά συνεργασίας ή συμβάσεις μεταξύ δικαιούχου και τρίτων στο πλαίσιο της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών του εγκεκριμένου Σχεδίου.

- Στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του Σχεδίου για καθεμία από τις υλοποιούμενες ενέργειες και Στοιχεία Δημοσιότητας του Σχεδίου, (δελτία τύπου, καταχωρήσεις, φυλλάδια, αναρτήσεις σε ιστότοπους, δημοσιεύματα, φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.).

- Εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται πριν την καταβολή κάθε δόσης χρηματοδότησης.

- Απολογιστική έκθεση που υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του Σχεδίου

7.3.     Φάκελος Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου

- Παραστατικά καταβολής των πάσης φύσεως επιλέξιμων δαπανών  ανά πυλώνα ενεργειών,  όπως ενοίκια, επισκευές, νόμιμες αμοιβές, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, κ.α.

- Αρχείο μηνιαίων δαπανών του σχεδίου σε ηλεκτρονική μορφή.

- Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για το προσωπικό του Φορέα που αμοίβεται απ’ το έργο, στην οποία θα περιγράφεται ο καταμερισμός των καθηκόντων τους και ο επιμερισμός του χρόνου απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από  ημερήσια  δελτία  παρουσίας, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο, το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου και τον οικονομικά υπεύθυνο του Σχεδίου.

- Σύμβαση, στην οποία θα περιγράφεται ακριβώς το αντικείμενο του έργου (σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη) και εκθέσεις για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.

- Αντίγραφα λοιπών απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την καταβολή κάθε δόσης

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση επικοινωνείτε με τη Διαχειριστική Αρχή

 


Σελίδα 9 από 36