Example of Section Blog layout (FAQ section)

27/04/2017

AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σε σχέση με το ερώτημα υπ’ αρ. 1 «Δεν είναι σαφές αν ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και συγκεκριμένα για την προετοιμασία και  διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, θα πρέπει να μετακινείται εκτός Αθήνας προκειμένου να συμμετέχει στη διενέργεια των ελέγχων. Αν ναι ποιος είναι ο αριθμός των ελέγχων στους οποίους θα συμμετέχει και ποιόν θα βαρύνει το κόστος μετακίνησης και διαμονής;»

H απάντηση είναι ότι τα σχετικά κόστη βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζεται ότι  θα απαιτηθεί η διεξαγωγή 10 επιτοπίων ελέγχων (στους οποίους θα συμμετέχει ο ανάδοχος) εκτός Αθηνών για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» . 

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 2 «Σε περίπτωση ενώσεων οι απαιτήσεις: 1) για το ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και 2) για την υλοποίηση από τον Ανάδοχο ενός έργου αντίστοιχης πολυπλοκότητας την τελευταία τριετία με συνολικό προϋπολογισμό ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου, θα πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά;».

H απάντηση είναι ότι τα κριτήρια αυτά αρκεί να πληρούνται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης. 

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 3 «Όσον αφορά τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς στη σελίδα 27, αναφέρεται: ‘Προσφορά που σε ένα από τα δύο κριτήρια της τεχνικής προσφοράς βαθμολογηθεί σε λιγότερο από 80 απορρίπτεται και δεν προχωρά στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης’. Δεν είναι κατανοητό εάν ο εν λόγω όρος αναφέρεται στις ομάδες κριτηρίων (Α και Β) ή στα κριτήρια, τα οποία όμως είναι τρία».

H απάντηση είναι ότι η ελάχιστη βαθμολόγηση 80 πρέπει να πληρείται και στα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης (δηλαδή και στο Α1 και Α2). 

Σε σχέση με το ερώτημα  υπ’ αρ. 4 «Στις σελ. 17-18, άρθρο 2: Ενώσεις Προσώπων, σημείο β, αναφέρετε: «Επιπρόσθετα οι Ενώσεις προσώπων πρέπει να υποβάλλουν και απόφαση αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης, από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση και το Διαγωνισμό, και με την οποία συστήνεται η Ένωση….-ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής». Οι ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Μελών της Ένωσης απαιτείται να προσκομιστούν στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της Ένωσης; και υπάρχει η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικού Ένωσης;». 

H απάντηση είναι ότι η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά την κατάθεση των λοιπών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως ορίζεται στη σελίδα 18 της προκήρυξης.

Υποβολή συμφωνητικού ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί τότε.

 

 

12/04/2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΤΕΒΑ» ΚΑΙ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

 

15/03/2017

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο Προγράμμα Διαύγεια των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των επιχορηγούμενων φορέων: Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων, Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως συνολικά, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο μέλλον.

 

15/03/2017

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο Προγράμμα Διαύγεια των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των επιχορηγούμενων φορέων: Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων, Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως συνολικά, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο μέλλον.

 

17/02/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Σε συνέχεια των αναρτήσεών μας της 30ης Ιαν. 2017 και της 8ης Φεβρ. 2017, σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής του φακέλου αποπληρωμής, παραμένει η 28η Φεβρουαρίου 2017, όπως έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01/02/2016.
Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνονται δεκτοί φάκελοι αποπληρωμής και οι συνέπειες που θα προκύψουν, θα βαρύνουν τον Τελικό Δικαιούχο.
Μετά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής, θα ζητηθεί από τους Φορείς να αποστείλουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.
Το σχετικό Υπόδειγμα θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη ανάρτηση.

 

 

 


Σελίδα 9 από 34