Example of Section Blog layout (FAQ section)

01/09/2017

ΓΕΝΙΚΑ

 Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, της εν λόγω δημόσιας χρηματοδότησης, ανά δικαιούχο, γίνεται εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής των ποσών  ενίσχυσης, σύμφωνα  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 15, της υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1743/27-3-2008, Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08), όπως αυτή ισχύει. 

Οι δικαιούχοι μπορούν, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτούς, των εκθέσεων διοικητικής επαλήθευσης, να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή, (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ) εγγράφως, τις αντιρρήσεις τους, ή να καταβάλουν τα ποσά προς ανάκτηση, τα οποία περιλαμβάνονται και στις εκθέσεις διοικητικής επαλήθευσης, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή στο λογαριασμό αδιαθέτων, GR8501000233100100000231000, της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα αναλυτικά οριζόμενα στο  Άρθρο 13, της υπογραφείσας σύμβασης: «Τήρηση δεσμεύσεων – παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης». 

Η οικειοθελής επιστροφή γίνεται αποδεκτή, μόνον στην περίπτωση που τα ποσά καταβληθούν εντόκως, έως την ημερομηνία καταβολής τους.

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων,  θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι θα χρησιμοποιηθούν τα επιτόκια που ισχύουν στην επέτειο της καταβολής των ποσών ενίσχυσης, και θα διατηρηθούν για ένα έτος (μέχρι την επόμενη επέτειο).

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής  υπολογισμού τόκων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διορθώσεων, μπορείτε να ανατρέχετε στο εξής link http://eiead.64bit.gr , και να ακολουθείτε τις  παρακάτω οδηγίες:  

ΒΗΜΑ 1o:  Συμπληρώνετε  στην οθόνη 1:  «Στοιχεία Περιόδου»,  τα κάτωθι:

 •στο πεδίο:  «πρώτη ημέρα υπολογισμού τόκων», την ημερομηνία κατάθεσης της ενίσχυσης από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,  και

 •στο πεδίο: «ημερομηνία κατάθεσης από τον Δικαιούχο», την «ημερομηνία κατάθεσης, στο λογαριασμό αδιαθέτων της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον Δικαιούχο».  

Σημαντική Σημείωση:  

Το σύστημα έχει προσαρμοστεί, ώστε να μην λαμβάνεται υπ' όψιν η τελευταία ημέρα της περιόδου, ως χρεώσιμη.  (π.χ. για την περίοδο 1/3/2013 - 15/3/2013,  οι τόκοι χρεώνονται για 14 ημέρες, και όχι για 15). 

ΒΗΜΑ 2o: Συμπληρώνετε στην οθόνη 2: «Στοιχεία Οφειλής», τα κάτωθι : 

στο πεδίο: «αρχικό αχρεωστήτως καταβληθέν  ποσό», το προς ανάκτηση ποσό, που αναγράφεται στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης (χωρίς τόκους). 

ΒΗΜΑ 3o:  Πατήστε πάνω στο πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», για την εμφάνιση της τελικής οφειλής προς κατάθεση, στο λογαριασμό αδιαθέτων  (ποσό περιλαμβανομένων των τόκων).  

Διευκρινίσεις:

1)Οι ημερομηνίες γίνονται δεκτές με τη μορφή: 15/7/2013, ή 15.7.2013, ή 15-7-2013, και 

2)Τα ποσά γράφονται αριθμητικά, και όχι ολογράφως, χρησιμοποιώντας το σύμβολο κόμμα (,) για την υποδιαστολή. Το σύμβολο τελεία (.) μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιείται για τις χιλιάδες. π.χ. 6151,45 ή 6.151,45 . Δεν βάζουμε σύμβολα όπως ευρώ ή άλλους χαρακτήρες στα πεδία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

1)Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί στον Δικαιούχο από το ΕΙΕΑΔ  2 ή και παραπάνω δόσεις, ο υπολογισμός, γίνεται ξεχωριστά, ανά ημερομηνία καταβολής και ποσό δόσης (και όχι αθροιστικά τα ποσά των δόσεων).   

Για παράδειγμα: κατάθεση ποσού 1.000 € την 20.2.2013 και ποσού 500 € την 25.3.2015: ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει δύο φορές, ανά ημερομηνία και ποσό κατάθεσης από το ΕΙΕΑΔ στον Δικαιούχο, δηλαδή ξεχωριστά για τα 1.000 € και ξεχωριστά για τα 500 €. Το τελικό ποσό για κατάθεση στο λογαριασμό αδιαθέτων θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο συνόλων. 

Για οποιαδήποτε απορία ή επιβεβαίωση του τελικού ποσού μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρμόδια Αρχή, (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ), υπόψη κκ. Ιωαννίδη Ιωάννη, Τσουρέλη  Αγλαΐα και Ξαρχουλάκο Ανδρέα, στα τηλέφωνα 210 2120725, 210 2120748 και 210 2120769  προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες τιμές των επιτοκίων.

 

04/08/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για  δύο θέσεις στελέχους/ων  συντονισμού και υποστήριξης και μια θέση στελέχους συντονισμού και επιστημονικής υποστήριξης στην σύνταξη της έκθεσης με τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

21/07/2017

Επισυνάπτεται η Νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΙΕΑΔ και Φορέων Υλοποίησης.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

1.   Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. σελ. 8 της Σύμβασης):

    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα,

    Εγγυητική Επιστολή ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

2.  Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Τελικό Δικαιούχο/Διαχειριστή Φορέα - με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης - η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τελικό κατάλογο ωφελουμένων και από σύντομη αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, που αφορά στο σύνολο των ωφελουμένων, (βλ. σελ. 6 της Σύμβασης)

3.   Τιμολόγιο Επιχορήγησης,

4.   Φορολογική Ενημερότητα,

5.   Ασφαλιστική Ενημερότητα,

6.   Πιστοποιητικό μη λύσης,

7.   Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

Επισυνάπτεται η Νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΙΕΑΔ και Φορέων Υλοποίησης.

 

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. σελ. 8 της Σύμβασης):

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα,

Εγγυητική Επιστολή ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Τελικό Δικαιούχο/Διαχειριστή Φορέα - με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης - η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τελικό κατάλογο ωφελουμένων και από σύντομη αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, που αφορά στο σύνολο των ωφελουμένων, (βλ. σελ. 6 της Σύμβασης)

Τιμολόγιο Επιχορήγησης,

Φορολογική Ενημερότητα,

Ασφαλιστική Ενημερότητα,

Πιστοποιητικό μη λύσης,

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

 

07/07/2017

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA», ΟΠΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στόχο του Έργου, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης: σε 557 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕΒΕ» καθώς και σε 543 νέους ανέργους εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι θα επιλεγούν, βάση καθορισμένων κριτηρίων, μέσω της υποβολής αίτησης συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://egf.eiead.gr/

Ειδικότερα, μέσω του συγκεκριμένου Έργου επιδιώκεται:

  • Η ενίσχυση και αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων στο έργο, μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της παροχής εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
  • Η συστηματική υποστήριξή των συμμετεχόντων έτσι ώστε να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας είτε του κλάδου από τον οποίο προέρχονται είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμική στις τοπικές αγορές εργασίας
  • Η υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας και
  • Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε πιθανές ανάγκες μετεγκατάστασης, με βάση ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη.

Το Έργο υλοποιείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)  http://www.eiead.gr/ με την συνεργασία οκτώ συμμετεχόντων φορέων, Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας (Αν.Κα.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (εφεξής ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚο) http://www.eye-ekt.gr έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού – Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

Το Έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Φεβρουαρίου 2018 (οι δράσεις για τους νέους ανέργους ηλικίας 15-29 ετών, εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31/12/2017).

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, συνολικού ύψους 7.530.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Α – Επαγγελματική συμβουλευτική, Β – Κατάρτιση, Γ – Προώθηση επιχειρηματικότητας και  Δ – Επιδότηση κινητικότητας.

 
EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 06 Ιούλιος 2017 09:34

 

2019

Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων «εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης» (NEETs) στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Η περίπτωση του προγράμματος για το «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ»

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας» 

 

Επιμέλεια: Δρ. Χρύσα Παϊδούση

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

 

2018

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση:

Η περίπτωση του  «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ», 2018

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας».

 

Επιμέλεια: Δρ. Χρύσα Παϊδούση

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

02/01/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 5276/03.10.2017 2ης Ανοιχτής Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής του έργου με ΚΩΔ : «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ολοκληρώθηκε στις 31/12/2017.

  

30/11/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020.

 

08/11/2017

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με Αρ. Πρ.: 5612/19.10.2017 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1, του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

 

02/11/2017

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με Αρ. Πρ.: 5612/19.10.2017 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1, του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

 

26/10/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη 1/2017 για την υποβολή της προσφοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» καθως και οι πίνακες οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Σχετικά links :

http://www.kekgsevee.gr/index.php/newscategory/554-2017-10-12-11-42-36

http://www.kekgsevee.gr/index.php/proskliseis/ekseliksi/553-2017-10-12-10-07-56

 

24/10/2017

Τροπoποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο του έργου με Κωδικό «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

https://form.jotformeu.com/71971810937363

 

23/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παράταση υποβολής αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2015/011 GR/ Supermarket Larissa», στην Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»

 

Αίτηση συμμετοχής 

 

19/10/2017

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου«ΚΩΔ. : EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA»

Έντυπο Αίτησης

 

18/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2015/011 GR/ Supermarket Larissa», στην Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

Αίτηση συμμετοχής 

 

17/10/2017

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 4010/04.08.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

 

12/10/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ενημερώνουμε ότι η Διακήρυξη (και τα παραρτήματα) του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που αφορά την ενέργεια Β.1 του EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa  αναρτήθηκαν στο site του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Σχετικά links: 

http://www.kekgsevee.gr/index.php/proskliseis/ekseliksi/553-2017-10-12-10-07-56

http://www.kekgsevee.gr/index.php/etp20142020/545-2017-07-07-07-47-54

 

11/10/2017 

Επαναδημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων μετά την επανεξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 4010/04.08.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

 

04/10/2017

2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 5276/03.10.2017 ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

https://form.jotform.com/72751938148971

 

03/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι οι Διακηρύξεις (και τα παραρτήματα) των διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων με θέμα:

  • «Ανάπτυξη, παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος που θα διασφαλίζει τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης» της Ενέργειας Β.1 του Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa,

και

  • «Πιστοποίηση εκπαιδευομένων στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ για τα προγράμματα κατάρτισης της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

αναρτήθηκαν στο Site του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

http://www.inegsee.gr/prosklisi/analitiko-tefchos-sinoptikou-diagonismou-gia-tin-epilogi-anadochou-gia-to-ergo-anaptixi-paragogiki-litourgia-ke-ipostirixi-pliroforiakou-sistimatos-pou-tha-diasfalizi-ton-schediasmo-tin-parako/

http://www.inegsee.gr/prosklisi/analitiko-tefchos-sinoptikou-diagonismou-gia-tin-epilogi-anadochou-gia-to-ergo-pistopiisi-ekpedevomenon-stis-vasikes-dexiotites-ii-gia-ta-programmata-katartisis-tis-energias-v-1-sinechizo/

 

02/10/2017 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. πρωτ.: 4010/04.08.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

 

Οριστικός Πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. πρωτ.: 4011/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

 

26/09/2017

Η σειρά ανάδειξης των υποψηφίων της θεματικής ενότητας «3.Ψηφιακές δεξιότητες» έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4009/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι η Διακήρυξη (και τα παραρτήματα) του διαγωνισμού σίτισης για την Ενέργεια Β.1 του EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa  αναρτήθηκαν στο site του ΚΑΕΛΕ.

Σχετικό link:

http://www.kaele.gr/

 

19/09/2017 

Oριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4100/08.08.2017 επαναδημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια της με Α.Π. 4992/15.09.2017 Απόφασης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Αρ. Πράξης 30) ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017  και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΙΕΑΔ (Κ. Παλαμά 6-8, 111 41, Αθήνα) η κλήρωση για τους τρεις (3) υποψηφίους που ισοβάθμησαν στην ενότητα «3.Ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4009/04-08-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΙΕΑΔ για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας Β αυτού με τίτλο: «Επαγγελματική Κατάρτιση». 

Η παρουσία τριών (3) υποψηφίων μπορεί να γίνει με κάθε εφικτό τρόπο (φυσική παρουσία υποψηφίων, μέσω skype, δια εκπροσώπου του υποψηφίου κ.ά.). Η κλήρωση θα λάβει χώρα ανεξαρτήτου της δυνατότητας της παρουσίας των υποψηφίων ή μη.

 

 

18/09/2017

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4009/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa. 

 

14/09/2017

[Ορθή Επανάληψη] Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4011/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa. 

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

 

11/09/2017

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων  στο πλαίσιο της επανάληψης της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου προσφέρονται έως 15 θέσεις ωφελούμενων.

 

07/09/2017

Προσωρινος πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4009/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa. 

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

  

06/09/2017

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4100/08.08.2017 επαναδημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa. 

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

  

04/09/2017

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Επανάληψης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, για υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

25/08/2017

[Ορθή Επανάληψη ] Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa.

 

 

 

Αποτελέσματα στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ω1 και Ω2 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (με αρ. πρωτ. 4006/4.8.2017 και 4007/4.8.2017)

 

 

 

Επείγουσα Ανακοίνωση:

Με απόφαση του Προέδρου του ΕΙΕΑΔ (αριθ. πρωτ.4490  25/8/2017) δίνεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4011/04.08.2017)ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» εως και 01/09/2017 και ώρα 14:00

 

22/08/2017

Επείγουσα Ανακοίνωση:

Με απόφαση του Προέδρου του ΕΙΕΑΔ (αριθ. πρωτ.4378  22/8/2017) δίνεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4010/ 04.08.2017)ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων κατάρτισης ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» εως και 29/08/2017 και ώρα 14:00

 

17/08/2017

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

 

 

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ.: 2416/07.07.2017) ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

 

08/08/2017

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4100/08.08.2017) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

 

07/08/2017

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό:
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου προσφέρονται έως 15 θέσεις ωφελούμενων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οδηγός Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής

 

04/08/2017

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολή Ένστασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. Πρωτ: 4009 / 04.08.2017) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4010/ 04.08.2017)ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων κατάρτισης ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4011/04.08.2017)ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4012 - 04/08/2017) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

  

20/07/2017

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», για να επικοινωνήσετε απευθείας με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο  του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να υποβάλετε ερωτήματα, παρατηρήσεις ή καταγγελίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα: http://www.eye-ekt.gr:8080/ContactFormApKO/

ενώ πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μπορείτε να αντλήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eye-ekt.gr/(S(s2vtbw55ko5yhl45daoi5hqv))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=54711

 

13/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Υποβολή Αίτησης Συμβούλων 

 

07/07/2017

[Ορθή Επανάληψη]   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οδηγός Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής

 

07/07/2017

Παράταση της υποβολής αίτησης συμμετοχής των πρώην εργαζομένων του “S/M Larissa” έως 26/07/2017 και ώρα 15:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa

 

 

http://www.inegsee.gr/evropaiko-tamio-prosarmogis-stin-pagkosmiopiisi/

http://www.kaele.gr/

http://www.inemy.gr/

http://www.imegsevee.gr/programmata-draseis/etp20142020

http://www.kekgsevee.gr/index.php/programmatadraseis/etp20142020

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 07 Ιούνιος 2019 12:19
 


Σελίδα 8 από 34