02/12/2020 

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», συμπεριλαμβανομένων των από 9/12/2020 διευκρινίσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  09/12/2020

ESPD

ESPD xml

 

ESPA Logo